Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Urząd Gminy Lipowa ogłasza przetarg nieograniczony na: DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

Lipowa 12.01.2010r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Urząd Gminy Lipowa ogłasza przetarg nieograniczony na:
DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ
Numer ogłoszenia: 7609 - 2010; data zamieszczenia: 12.01.2010
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: uglipowa@tenit.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje: Dostawę paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Lipowej i obejmuje zakupy częściowe - tankowanie samochodów oraz sprzętu silnikowego. 2. Szacunkowa ilość paliw wynosi: 1 Olej napędowy 22 000 litrów 2 Benzyna bezołowiowa 95 500 litrów 3 Benzyna bezołowiowa 98 1000 litrów 3. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne, bezgotówkowe dostawy oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb95/98 do pojazdów i sprzętu silnikowego Urzędu Gminy w Lipowej. 4. Dostawy przez 24 godziny na dobę, w każdy dzień tygodnia, poprzez tankowanie do zbiorników pojazdów i sprzętu silnikowego w stacji paliw wskazanej przez Wykonawcę. 5. Zakup paliwa dokonywany będzie po cenie obowiązującej w dniu tankowania do zbiorników pojazdów oraz sprzętu silnikowego Zamawiającego, pomniejszony o rabat udzielony przez Wykonawcę. 6. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszych bądź większych ilości paliwa niż wskazane w pkt. 2, co nie jest odstąpieniem od umowy nawet w części i nie powoduje żadnych roszczeń Wykonawcy. 7. Oferowane paliwo musi odpowiadać wymaganiom jakościowym wg Polskiej Normy PN-EN 590:2009, PN-EN 228:1999 oraz musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441). 8. Rozliczenie dostaw z Zamawiającym będzie następowało każdorazowo przy tankowaniu na podstawie faktury VAT. Dostawca zobowiązany jest do prowadzenia miesięcznego rejestru wystawionych faktur z dołączonym szczegółowym wykazem tankowań, który zawierać będzie: datę pobrania paliwa, nr rejestracyjny pojazdu/rodzaj sprzętu/, ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto na dystrybutorze w dniu tankowania, czytelny podpis kierowcy (osoby pobierającej paliwo). 9. Zapłata należności za pobrane paliwo realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 14 dni od otrzymania faktury. 10. Pozostałe warunki podano we wzorze umowy (załącznik nr 3 do SIWZ)..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1. Posiadający uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 1.2. Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4. Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcą mogą być również podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia (konsorcjum). 3. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. Z ubiegania się o zamówienia publiczne wyklucza się Wykonawców, którzy: 3.1. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych opisanych w pkt. 1.1 do 1.4, 3.2. nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3.3. wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, 3.4. złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 3.5. nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 3.6. nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 4. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy: 4.1. niezgodną z ustawą lub gdy jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt. 3, 4.2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 4.3. zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 4.4. złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 4.5. zawierającą błędy w obliczeniu ceny, 4.6. gdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, 4.7. nieważnej na podstawie odrębnych przepisów. 5. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów wymaganych w rozdziale VII SIWZ. 6. Ocena spełniania ww. warunków będzie dokonywana metodą 0-1 tj. spełnia - nie spełnia w oparciu złożone przez oferentów oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. VIII niniejszej specyfikacji..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia: A. Dokumenty wymagane: 1. Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1. 2. Oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2. 3. W przypadku gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) - oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem przedwstępnej umowy konsorcjum, która winna zawierać miedzy innymi następujące informacje: a) wskazanie podmiotów tworzących konsorcjum, b) określenie celu wspólnych działań jak złożenie wspólnej oferty oraz realizacja przedmiotu zamówienia, c) określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie podmiotu uprawnionego do dokonywania czynności oraz składania oświadczeń woli dotyczących niniejszego postępowania względem Zamawiającego jako pełnomocnik wszystkich uczestników konsorcjum (tzw. lider konsorcjum). 4. Podpisany projekt umowy z wykorzystaniem wzoru. Każda strona umowy powinna być parafowana - załącznik nr 3.
5. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków postępowania przetargowego zawartych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach - załącznik nr 5 6. Oświadczenie, że oferent pozostaje związany ze złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 od daty upływu terminu do składania ofert - załącznik nr 6 Wyżej wymienione dokumenty muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do podpisania oferty wraz z imienną pieczątką . Poszczególne dokumenty, załączniki itp. zawierające więcej niż jedną stronę mogą być podpisane tylko na ostatniej stronie. 7. Oświadczenie - załącznik nr 4 lub aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 8. Koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodna z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625 ze zm.) 9. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Powyższe dokumenty mogą być złożone w formie kopii i muszą być opatrzone napisem za zgodność z oryginałem i datą oraz podpisane, przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione) do podpisania oferty wraz z imienną pieczątką, na każdej ze stron dokumentu. Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty. 10. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. B. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3/ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Powyższe dokumenty muszą być złożone i podpisane analogicznie jak w rozdziale VIII punkt A, niniejszej specyfikacji. W przypadku dostarczenia dokumentów w języku obcym dokumenty te muszą być przetłumaczone na język polski. Tłumaczenia muszą być uwierzytelnione. Brak któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje odrzucenie oferty..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 95
• 2 - Średni koszt dojazdu z siedziby Zamawiającego - 5
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug-lipowa.com.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lipowej 34-324 Lipowa 708 pokój nr. 16.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipowej 34-324 Lipowa 708 /sekretariat/.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Ogłoszenie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZAM /PN /1/2010 na: DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ .

Lipowa dnia 20.01.2010r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZAM /PN /1/2010 na:
DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ .

ogłoszonego dnia 12.01.2010r. w BZP numer ogłoszenia 7609, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
Gmina Lipowa informuje, że w dniu 20 stycznia 2010r dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr ZAM /PN /1/2010 na: Dostawę paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Lipowej .
Do dnia 20.01.2010r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta.
Jako jedyna i zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrana została do realizacji oferta złożona przez ;
BOMAR” Marek Kołtowski Bogusław Sromek Spółka Jawna
43-300 Bielsko Biała ul. Malowany Dworek 49.
Oferta otrzymała 100 pkt.
PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider