Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

WIADCZENIE USŁUGI ORGANIZACJI WYJAZDÓW NA BASEN ORAZ DO TEATRU(TRANSPORT ORAZ ZAKUP BILETÓW) DLA GRUP DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE .

WIADCZENIE USŁUGI ORGANIZACJI WYJAZDÓW NA BASEN ORAZ DO

TEATRU(TRANSPORT ORAZ ZAKUP BILETÓW) DLA GRUP DZIECI ZE

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE .

Tryb udzielenia zamówienia:
Zapytanie ocenę o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W przetargu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę na:SWIADCZENIE USŁUGI ORGANIZACJI WYJAZDÓW NA BASEN ORAZ DO TEATRU (TRANSPORT ORAZ ZAKUP BILETÓW) DLA GRUP DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE .

Lipowa dnia 26.02.2010r.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę nr ZAM 340//ZOC 1/2010 na:

SWIADCZENIE USŁUGI ORGANIZACJI WYJAZDÓW NA BASEN ORAZ DO TEATRU (TRANSPORT ORAZ ZAKUP BILETÓW) DLA GRUP DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE .

Zaproszenie do składania ofert z dnia 17.02.2010r.
Gmina Lipowa informuje, że w dniu 26 lutego 2010r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr ZAM 340//ZOC 1/2010.

Do dnia 25 Lutego 2010r do godz. 10:00 wpłynęły 3oferty.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
TRAVEL –BUS Usługi Transportowe Robert Dziewit Lipowa 121 34-324 Lipowa.
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100,00 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.
Cena oferty wynosi: 65 800.00 zł brutto.

Oferta złożona przez firmę:

GLOB-TRANS Tadeusz Jurasz Żabnica ul. Ks..K. Śmiecha 3634-350 Węgierska Górka jest poprawna i zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała 91,27 punktów.

EURO- TRAVEL Usługi Transportowe Andrzej Wnętrzak Rychwałd ul. Beskidzka 62
34-322 Gilowice jest poprawna i zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała 93.73 punktów.

Jednocześnie informujemy że zgodnie z art. 94ust.2 umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider