Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Dostawa papieru do drukarek na potrzeby Urzędu Gminy w Lipowej

Przetarg w trybie zapytania o cenę
nr ZAM 340/ZOC/2/2010 na:

Dostawę papieru do drukarek na potrzeby Urzędu Gminy w Lipowej
Zaproszenie do składania ofert z dnia 23.02.2010r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa papieru do drukarek na potrzeby Urzędu Gminy w Lipowej w następujących ilościach:
Papier xero A4 gramatura 80g/m2 białość 140 CIE klasa C - 500 ryz
Papier xero A3 gramatura 80g/m2 białość 140 CIE klasa C - 50 ryz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w przetargu przeprowadzonym w trybie zapytania o cenę na: Dostawę papieru do drukarek na potrzeby Urzędu Gminy w Lipowej

Lipowa dnia 04.03.2010r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę nr ZAM 340//ZOC 2/2010 na:

Dostawę papieru do drukarek na potrzeby Urzędu Gminy w Lipowej
Zaproszenie do składania ofert z dnia 23.02.2010r.

Gmina Lipowa informuje, że w dniu 04 marca 2010r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr ZAM 340//ZOC 2/2010.

Do dnia 03 marca 2010r do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty.

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:
Biuro Plus 40-601 Katowice ul Kolejowa 19
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100,00 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.
Cena oferty wynosi: 6 161.00 zł brutto.

Oferta złożona przez firmę:

LEXUS Krzysztof Rożen 40-487 Katowice ul.Mysłowicka jest poprawna i zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała 93,09 punktów.

Jednocześnie informujemy że zgodnie z art. 94ust.2 umowa może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.


PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider