Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Przetarg nieograniczony na:Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł
Numer ogłoszenia BZP : 152845 - 2010; data zamieszczenia: 14.06.2010

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: uglipowa@tenit.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku. Dane kredytu: - rodzaj waluty kredytu kredyt złotówkowy - okres spłaty kredytu 10 lat - począwszy od 2011 roku - spłata kredytu w 40 ratach - terminy spłaty rat do 25 dnia ostatniego miesiąca kwartału po 62 500 zł, przy czym I rata do 25 marca 2011 roku a ostatnia - 40 rata do 25 listopada 2020 roku - terminy spłaty odsetek kwartalnie do 30 dnia miesiąca kończącego kwartał - zabezpieczenie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową - wypłata kredytu w dwóch transzach I transza w dniu 30.07.2010r. w wysokości 1 500 000 zł II transza w dniu 30.09.2010r. w wysokości 1 000 000 zł.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: 1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, 1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku. 5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ) a także o ile wynika to ze złożonego oświadczenia - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 3 do SIWZ), b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS i podatków (Załącznik Nr 4 do SIWZ). 3. Pozostałe oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ) zawierający m.in.: - oświadczenie o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o uznaniu się za związanymi określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, - oświadczenie o przyjęciu terminu związania ofertą, b) projekt umowy kredytowej wraz z wykazem dokumentów niezbędnych do podpisania umowy, c) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, d) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych. Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug-lipowa.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lipowej 340324 Lipowa 708 pokój Nr. 16.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipowej 340324 Lipowa 708 / Sekretariat/..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZAM /PN /2/2010 na: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2500 000 ZŁ

Lipowa dnia 05.07.2010r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZAM /PN /2/2010 na:
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2500 000 ZŁ
ogłoszonego dnia 14.06.2010 w BZP : 152845 – 2010 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
Gmina Lipowa informuje, że w dniu 05 lipca 2010r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr ZAM /PN /2/2010 na:
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł
Do dnia 30.06.2010r. do godz. 10:00 wpłynęły 2oferty.
Jako najkorzystniejsza i zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrana została do realizacji oferta złożona przez ;
Bank Polska Kasa Opieki SA, II Śląskie Centrum Korporacyjne w Bielsku Białej 43-300 Bielsko-Biała ul. Dmowskiego 16
Oferta otrzymała 100 pkt.
Natomiast oferta złożona przez:
Bank Spółdzielczy w Żywcu 34-300 Żywiec Rynek23
jest poprawna i zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta uzyskała 91,27 pkt.

PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider