Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Adaptacja poddasza budynku Urzędu Gminy Lipowa

Lipowa, dnia 01.07.2010r.
Nr sprawy ZAM 340/PN/4/2010
OGŁOSZENIE

o przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. Nr .223 poz.1655 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych
na Adaptację poddasza budynku Urzędu Gminy Lipowa
Kod CPV: 45000000-7, 45262800-8, 45332400-7, 45310000-3
I. Zamawiający:
Gmina Lipowa
34-324 Lipowa 708
http://www.ug-lipowa.com./
e-mail:przetargi@ug-lipowa.com
tel: 33) 8670810, faks:(33) 8670810
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest Adaptacja poddasza budynku Urzędu Gminy Lipowa .
obejmująca:
1 Dane liczbowe:
- Powierzchnia zabudowy istniejąca …………………………..487,60 m²
- Powierzchnia zabudowy projektowana …………………………6,20 m²
- Powierzchnia zabudowy razem ……………………………… 493,80 m²
- Powierzchnia podłóg proj. poddasza .................................. 259,91 m²
- Powierzchnia użytkowa proj. Poddasza …………………… 242,70 m²
- Kubatura adaptowanego poddasza .....................................980,00 m³
Wszystkie pomieszczenia adaptowanego poddasza oraz ich powierzchnia
użytkowa i powierzchnia podłóg są wyszczególnione w części rysunkowej
projektu.
III. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 16, koszt – 80 zł lub pobrać ze strony www.ug-lipowa.com
IV. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
V. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
VI. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
VII. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
VIII. Zamawiający nieprzewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
IX. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie należy wykonać w terminie do 30.03.2011r.
X. Opis warunków udziału w postępowaniu:
1 . O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy:
1) którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:
a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
a).warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w tych latach wykonawca wykonał: co najmniej jedną robotę budowlaną której zakres obejmował budowę, przebudowę, adaptację, prace remontowe obiektu kubaturowego o wartości nie mniejszej jak cena złożonej oferty brutto, oraz podać ich wartości, daty i miejsca wykonania roboty. Należy załączyć dokumenty (referencje, protokoły odbioru) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
b).dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
- warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie oceniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:konstrukcyjno-budowlanej – wymagana 1 osoba i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2) wobec których jest brak podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) którzy wykonają przedmiot zamówienia w terminie do 30.03.2011r.,
4) którzy wniosą wadium w określonej wysokości,
5) którzy akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i przyjmują je bez zastrzeżeń,
6) którzy udzielą 3-letniej rękojmi oraz gwarancji liczonej od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy,
7) którzy złożą komplet wymaganych dokumentów wymienionych w Rozdziale IV.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz zostać przedłożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z wykonawców składających ofertę, natomiast warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 2 – 4 (warunki materialne lub warunki potwierdzające zdolność wykonawcy do wykonania przedmiotowego zamówienia) mogą być spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Złożone przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie oświadczenia, o których mowa wyżej powinny potwierdzać spełnianie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 – 4 Pzp.
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia – nie spełnia.

XI.W celu potwierdzenia, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ) a także o ile wynika to ze złożonego oświadczenia - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika.
b) wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Należy wykazać się co najmniej jedną robotą budowlaną której zakres obejmował budowę, przebudowę, adaptację, prace remontowe obiektu kubaturowego o wartości nie mniejszej jak cena złożonej oferty brutto, oraz podać ich wartości, daty i miejsca wykonania roboty. Należy załączyć dokumenty (referencje, protokoły odbioru) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
c) oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej – wymagana 1 osoba i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
d) opłaconą polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

XII. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 4),
Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

XIII. Pozostałe oświadczenia i dokumenty:
a) wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ) zawierający m.in.:
- oświadczenie o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym projektu umowy) i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o uznaniu się za związanymi określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania,
- oświadczenie o przyjęciu: terminu płatności i terminu związania ofertą,
- oświadczenie o udzieleniu gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia.
b) sporządzony – w oparciu o przedmiar robót, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne – kosztorys ofertowy, w przypadku kosztorysu ofertowego wykonanego metodą uproszczoną musi być załączone zestawienie ilościowo-wartościowe materiałów i sprzętu,
c) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
d) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych.
Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
XIV. Wymagane wadium: Zamawiający nie pobiera wadium.
XV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena brutto – 100%
XVI. Oferty należy składać w: Urzędzie Gminy w Lipowej 34-324 Lipowa, pok. nr 13 Sekretariat,
w terminie do dnia 16 lipca 2010r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2010r. do godz. 10.20.
XVII. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
XVIII. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
Pan Jacek Pytlarz tel. (0-33) 867 08 10, w godz. 900 -1300

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTYW przetargu nieograniczonym na:Adaptację poddasza budynku Urzędu Gminy Lipowa

Lipowa, dnia 20.07.2010r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZAM 340/PN4/2010 na:
Adaptację poddasza budynku Urzędu Gminy Lipowa
Numer ogłoszenia BZP : 173027 - 2010; data zamieszczenia: 01.07.2010

Gmina Lipowa informuje, że w dniu 20 lipca 2010r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr ZAM 340/PN4/2010 na: Adaptację poddasza budynku Urzędu Gminy Lipowa
Do dnia 16 lipca 2010r do godz. 10:00 wpłynęło 11 ofert .

Jako najkorzystniejsza wybrana została do realizacji oferta nr 8 złożona przez: Beskid Tech Rafał Pytlik34-326 Pietrzykowice, ul. Dworcowa 7.
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą. Cena oferty wynosi: 281 742,18 zł. brutto.

Natomiast pozostałe oferty są zgodne z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskały następującą punktację:
Oferta nr 1 Firmy-
„Brierlivia Developments Limited Sp. z o.o. 34 -300 Żywiec, Leśna 46
otrzymała 95,38 pkt.
Oferta nr 2 Firmy -
F.H.U. Kaja Urszula Zięba 34-300 Żywiec, ul. Kościuszki 29
otrzymała 85,42 pkt.
Oferta nr 3 Firmy -
C & Z Caputa i Zając SJ 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 22
otrzymała 94,76 pkt.
Oferta nr 4 Firmy-
Roboty Budowlane Hurtownia Kruszyw Bogdan Pezdek 34-300 Żywiec, ul. Kabaty 5
otrzymała 88,14 pkt.
Oferta nr 5 Firmy -
F.U.H. BO-MIR Mirosław Żyrek 34-350 Węgierska – Górka, Żabnica, Ul. Zaporowa 15
otrzymała 98,61 pkt.
Oferta nr 6 Firmy -
Firma Budowlana Andrzej Pszczółka i Spółka SC 43-353 Porąbka, ul. Wielka Puszcza 10 otrzymała 94,10 pkt.
Oferta nr 7 Firmy-
„P.P.U.H. GRANEX Leszek Letner 43-502 Czechowice – Dziedzice, ul. Rumana 10
otrzymała 96,77 pkt.
Oferta nr 9Firmy -
Zakład Remontowo – Budowlany „AZBUD” Andrzej Zawada 34-350 Węgierska Górka, Cisiec,
ul. Sarnia 1 otrzymała 78,18 pkt.
Oferta nr 10 Firmy -
Usługi Remontowo – Budowlane i Ślusarsko – Spawalnicze Stanisław Oczkowski 34-300 Żywiec,
ul. Piotra Skargi 12 otrzymała 82,34 pkt.
Oferta nr 11 Firmy-
„BUDRYS BUDOWA” Usługi Ogólnobudowlane Daniel Budzyński 34-324 Lipowa,
Twardorzeczka 279 otrzymała 91,71 pkt.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider