Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Siennej Numer ogłoszenia: 173879 - 2010; data zamieszczenia: 02.07.2010

Sienna dnia 02.07.2010r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU /- roboty budowlane/ na:

Adaptację poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Siennej
Numer ogłoszenia: 173879 - 2010; data zamieszczenia: 02.07.2010

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipowa Szkoła Podstawowa w Siennej , Sienna 5 34-300 Żywiec, woj. śląskie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: spsienia@poczta.onet.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptację poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Siennej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Siennej dla potrzeb lekcyjnych. Adaptacja obejmuje część poddasza budynku w którym powstaną 2 sale lekcyjne o powierzchni około 34 m2 każda, pokój nauczycielski o powierzchni około 7,5 m2, korytarz o powierzchni około 14 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o powierzchni około 12 m2. 2.Zakres robót przewidziany do realizacji określają: a) przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ b) Projekt techniczny stanowiący załącznik do SIWZ 3.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: a) Przedmiarem robót stanowiącą załącznik do SIWZ b)Projektem technicznym stanowiącą załącznik do SIWZ 4.Zamawiający zaleca dokonanie wizji obiektu, którego dotyczy niniejsze postępowania przetargowe, oraz stanowiącego plac budowy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.10-5, 45.26.28.00-8, 45.31.10.00-0, 45.42.11.30-4, 45.43.00.00-0, 45.33.20.00-3, 45.33.11.00-7, 45.44.00.00-3, 45.26.25.22-6, 45.42.20.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.08.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w tych latach wykonawca wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (w ramach jednej umowy) o wartości nie mniejszej jak przedłożona oferta (brutto), której zakres obejmował co najmniej budowę, rozbudowę adaptację pomieszczeń użyteczności publicznej wraz z podaniem daty i miejsca wykonania robót (zał. Nr 4 do Specyfikacji) oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru robót). 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie oceniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają: uprawnienia budowlane (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej, i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego - wymagana 1 osoba 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą wartość brutto przedłożonej oferty, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na ww kwotę. 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1 W celu potwierdzenia, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć : a) Wypełniony Formularz ofertowy zał. Nr 1 do Specyfikacji, zawierający m.in.: - oświadczenie o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o uznaniu się za związanymi określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, - oświadczenie o przyjęciu: terminu płatności i terminu związania ofertą - oświadczenie o udzieleniu gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy zał. Nr 2 do Specyfikacji, a także -- o ile wynika to ze złożonego oświadczenia - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. c) W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. d) Sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy zgodne z treścią przedmiaru robót stanowiący załącznik do Specyfikacji. e) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych - postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw. f) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych, których zakres obejmował co najmniej 1 robotę budowlaną w ramach jednej umowy o wartości o wartości nie mniejszej jak przedłożona oferta (brutto), której zakres obejmował co najmniej budowę, rozbudowę adaptację pomieszczeń użyteczności publicznej, wraz z podaniem daty i miejsca wykonania robót (zał. Nr 3 do Specyfikacji) oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. g) Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają: - uprawnienia budowlane (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej, i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego - wymagana 1 osoba h) Opłacona polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 250 000,00 PLN, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na w/w kwotę. 2) W celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie), c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, z tym że pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz zostać przedłożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 5) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z §4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. Dz.U 2009r. Nr 226 poz 1817 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. 6) W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 7) Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 8) W wypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia konsorcjum, spółka cywilna dokumenty, o których mowa w pkt. V SIWZ ppkt. 2 a - d winny zostać przedłożone odrębnie w odniesieniu do każdego z wykonawców. 9) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w ramach spółki cywilnej dokumenty, o których mowa w pkt. V SIWZ ppkt. 2 c i d winny zostać przedłożone odrębnie w odniesieniu do spółki cywilnej oraz odrębnie w odniesieniu do jej wspólników. 10 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie konsorcjum, spółka cywilna, warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z wykonawców składających ofertę, natomiast warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 2 - 4 warunki materialne lub warunki potwierdzające zdolność wykonawcy do wykonania przedmiotowego zamówienia mogą być spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Złożone przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie oświadczenia, o których mowa wyżej powinny potwierdzać spełnianie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 Pzp.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug-lipowa.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szkoła Podstawowa w Siennej Sienna 5 34-300 Żywiec /Sekretariat/.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa w Siennej Sienna 5 34-300 Żywiec /Sekretariat/.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w przetargu nieograniczonym na: Wykonanie adaptacji poddasza budynku szkoły podstawowej w Siennej

Sienna, dnia 21 lipca 2010r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie adaptacji poddasza budynku szkoły podstawowej w Siennej ogłoszonego w BZP pod numerem 173879 z dnia 02 - 07 – 2010r., oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Lipowa i tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Siennej
Do dnia 20 lipca 2010r. do godz. 900 wpłynęło 6 ofert. Jako najkorzystniejsza i spełniająca wymagane warunki SIWZ wybrana została oferta nr 3 przedstawiona przez firmę Beskid Tech Rafał Pytlik, Pietrzykowice ul. Dworcowa 7. Powyższa oferta otrzymała 100 punktów.
Pozostałe oferty spełniają wymagane warunki SIWZ oraz otrzymały następującą liczbę punktów:
Oferta nr 1 firmy :
„Budrys Budowa” Usługi Ogólnobudowlane Daniel Budzyński
34-324 Lipowa Twardorzeczka 279
otrzymała 89,40 punktów

Oferta nr 2 firmy:
Zakład Remontowo-Budowlany „Azbud” Andrzej Zawada
34-350 Węgierska Górka, Cisiec ul. Sarnia 1
otrzymała 83,80 punktów

Oferta nr 4 firmy:
Roboty Budowlane Hurtownia Kruszyw Bogdan Pezdek
34-300 Żywiec, ul. Kabaty 5
otrzymała 84,18 punktów

Oferta nr 5 firmy:
Zakład Budowlano – Montażowy Probud sp. Z o.o.
34-300 Żywiec ul. Leśnianka 101
otrzymała 77,94 punktów

Oferta nr 6 firmy:
Usługi Remontowo-Budowlane i Ślusarsko-Spawalnicze Stanisław Oczkowski
34-300 Żywiec, ul. Piotra Skargi 12
otrzymała 93,99 punktówPowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider