Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Słotwina – Wandzle oraz Lipowej Bugaj

I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.

II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Słotwina - Wandzle oraz Lipowa - Bugaj obejmująca: a) w zakresie: Słotwina Wandzle: - sieć wodociągowa Ø 110 - 2184,0 m - sieć wodociągowa Ø 90 - 175,0 m - sieć wodociągowa Ø 100 - 340,0 m - sieć wodociągowa Ø 100 - 150,0 m - przyłącza wodociągowe Ø 100 - 570,0 m - hydranty ppoż nadziemne DN 80 mm - 10 kpl - studzienki wodomierzowe - 9 kpl - konsole wodomierzowe w budynkach - 38 kpl - studzienki z reduktorem ciśnienia DN 65 - 5 kpl - studzienki z reduktorem ciśnienia DN 15 - 3 pkl - kontenerowa stacja hydroforowa - 1 kpl b) w zakresie: Lipowa - Bugaj: - sieć wodociągowa Ø 110 - 2850,0 m - sieć wodociągowa Ø 90 - 180,0 m - sieć wodociągowa Ø 63 - 130,0 m - sieć wodociągowa Ø 50 - 160,0 m - przyłącza wodociągowe Ø 40 - 660,0 m - hydranty ppoż naziemne DN 80 - 17 kpl - Studzienki wodomierzowe - 10 kpl - Zasuwa z trzpieniem i skrzynka uliczna DN 100 - 25 kpl - Zasuwa z trzpieniem i skrzynka uliczna DN 80 - 8 kpl - Zasuwa z trzpieniem i skrzynka uliczna DN 50 - 6 kpl - zasuwa typu ISO DN 40 mm - 4 kpl - zasuwa typu ISO DN 25 mm - 40 kpl - studnia szagru z izolacją termiczną i reduktorem ciśnienia DN 80 - 1 kpl - studnia szagru z izolacją termiczną i reduktorem ciśnienia DN 100 - 4 kpl.

III: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2011.

IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WADIUM - Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 30.000,00 PLN do dnia 30.07.2010r do godz. 10:00 Dopuszczalne formy wniesienia wadium: a) w pieniądzu - przelewem na numer konta zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Żywcu nr rachunku: 81 8137 0009 0000 2538 2000 0030 b) poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancja bankowa, d) gwarancja ubezpieczeniowa, e) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. Wiedza i doświadczenie: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w tych latach wykonawca wykonał: co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej jak cena złożonej oferty brutto, oraz podać ich wartości, daty i miejsca wykonania roboty. Należy załączyć dokumenty (referencje, protokoły odbioru) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie oceniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej - wymagana 1 osoba i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek potwierdzającą wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
1. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ) a także o ile wynika to ze złożonego oświadczenia - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika. b) wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Należy wykazać się co najmniej dwiema robotami budowlanymi odpowiadającymi swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej jak cena złożonej oferty brutto, oraz podać ich wartości, daty i miejsca wykonania roboty. Należy załączyć dokumenty (referencje, protokoły odbioru) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. c) oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: inżynieryjno - instalacyjnej - wymagana 1 osoba i jest członkiemi właściwej izby samorządu zawodowego. d) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek potwierdzającą wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert e) opłaconą polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 4), Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika. b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Pozostałe oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ) zawierający m.in.: - oświadczenie o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym projektu umowy) i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o uznaniu się za związanymi określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, - oświadczenie o przyjęciu: terminu płatności i terminu związania ofertą, - oświadczenie o udzieleniu gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. b) sporządzony - w oparciu o przedmiar robót, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne - kosztorys ofertowy, w przypadku kosztorysu ofertowego wykonanego metodą uproszczoną musi być załączone zestawienie ilościowo-wartościowe materiałów i sprzętu, c) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, d) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych. Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

VII. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.

VIII. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.

IX. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 34-324 Lipowa 708, pok. nr 16.
2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
- W sprawach merytorycznych – Jerzy Knapek Tel. 338671628 lub Krystyna Kućka Tel. 338670810 w godz. 9:00 -13:00
- W sprawach proceduralnych - Jacek Pytlarz tel. (0-33) 867 08 10, w godz. 9:00 - 13:00
3. Termin składania ofert: 30.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 pok., nr 13 - Sekretariat.
4. Otwarcie ofert nastapi w dniu 30.07.2010r o godz. 10:20 w Urzędzie Gminy w Lipowej - Sala narad
5. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

X. INFORMACJE DODATKOWE:
Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Słotwina – Wandzle oraz Lipowa - Bugaj

Lipowa, dnia 18.08.2010r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZAM 340/PN/005/2010 na:
Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Słotwina – Wandzle oraz Lipowa - Bugaj
Numer ogłoszenia BZP : 202134 - 2010; data zamieszczenia: 09.07.2010

Gmina Lipowa informuje, że w dniu 18 sierpnia 2010r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr ZAM 340/PN/005/2010 na: Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Słotwina – Wandzle oraz Lipowa - Bugaj
Do dnia 30 lipca 2010r do godz. 10:00 wpłynęło 5 ofert .

Jako najkorzystniejsza wybrana została do realizacji oferta nr 5 złożona przez: Konsorcjum firm: EKO-KAN-BUD Antoni Krutak i P.P.H.U. „HARMATA” Andrzej Harmata – ul. Zielona 141, 34-350 Węgierska Górka
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą. Cena oferty wynosi: 1.768.788,52 zł brutto.

Pozostałe oferty są zgodne z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskały następującą punktację:
Oferta nr 1 Firmy-
HYDRO-INSTAL Zakład Instalacji Sanitarnych Homa – Homa Spółka Jawna, 43-391 Mazańcowice 178
otrzymała 72,77 pkt.
Oferta nr 2 Firmy -
Zakład Robót Inżynieryjnych WOD-POL Sp. z o.o. – ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec
otrzymała 91,86 pkt.
Oferta nr 3 Firmy -
DROMIL Sp. z o.o. – ul. Leśnianka 102 a, 34-300 Żywiec
otrzymała 53,99 pkt.
Oferta nr 4 Firmy-
AQVEDUKT-EKO Mieczysław Kapusta – Rusocice 129, 32-071 Kamień
otrzymała 88,95 pkt.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider