Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI Z MIEJSCOWOŚCI: LIPOWA, LEŚNA I OSTRE POŁOŻONYCH W GMINIE LIPOWA..


Numer ogłoszenia: BZP 210749 - 2010; data zamieszczenia: 05.08.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: przetargi.uglipowa.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI Z MIEJSCOWOŚCI: LIPOWA, LEŚNA I OSTRE POŁOŻONYCH W GMINIE LIPOWA..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Transport obejmuje dowóz z miejsca zamieszkania do placówki i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu. Realizacja zamówienia obejmuje okres roku szkolnego 2010/11 oraz miesiąc lipiec lub sierpień w 2011 r. Dowożeniem objęte będą dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i/lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o różnym stopniu niepełnosprawności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu do SIWZ. /załącznik nr1/.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów (na zasadzie spełnia/nie spełnia),
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów (na zasadzie spełnia/nie spełnia
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów (na zasadzie spełnia/nie spełnia),
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów (na zasadzie spełnia/nie spełnia),
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów (na zasadzie spełnia/nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
I. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wraz z oferta musza przestawić poniższe oświadczenia i dokumenty: 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3do siwz. 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania załącznik nr 4 do siwz. 3 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 4 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dla pozycji 4-7 dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia załącznik4 oraz 6 do siwz. 8 dokumenty potwierdzające 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu usług w zakresie transportu osób,. 9 aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego, 10)opłaconą polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. aktualną na dzień podpisania umowy, 11wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności). załącznik nr 7do siwz 12 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w: a) pkt. 3, 4, 5 i 7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: -nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości (ad. pkt. 3), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, -nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (ad. pkt. 4 i 5), wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie (ad. pkt. 7), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b) pkt. 6 - składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 13 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w pkt. 8, zastępuje sie je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymagania z pkt. 8 co do terminu wystawienia stosuje się odpowiednio. 14 W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zamówienia polegał będzie na zasobach (wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2 b) PZP). II. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzające, że oferowane zamówienie odpowiada wymaganiom Zamawiającego, należy składać w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (§ 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226,poz. 1817). III. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na których zasobach polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów musza poświadczyć za zgodność z oryginałem Wykonawca lub te podmioty. IV. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. V. Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia musza ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców ubiegających sie wspólnie o zamówienie zobowiązany jest przedłożyć odrębne dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania. VI. Wszelkie pełnomocnictwa musza być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
. Działając zgodnie z art. 144 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach: Zmian ogólnych: - zmiany będące skutkiem poprawy oczywistej pomyłki pisarskiej bądź rachunkowej. - zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zmian wpływających na wynagrodzenie - możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) - z zmianą kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z przyczyn, organizacyjnych, których przed zawarciem umowy nie można było przewidzieć , między innymi wyszczególnionych w § 3niniejszej umowy. Innych zmian - z zastrzeżeniem art. 140 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną przez Zamawiającego, zatwierdzonego przez Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. W przypadku zmiany ilości dowożonych uczniów powyżej 2, od każdej kolejnej osoby następuje odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie miesięcznego wynagrodzenia w wysokości 7 % kwoty określonej w ust. 1.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: przetargi.uglipowa.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 pokój 16.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 pokój 13sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 10/A/2009 na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI Z MIEJSCOWOŚCI: LIPOWA, LEŚNA I OSTRE POŁOŻONYCH W GMINIE LIPOWA.

Lipowa dnia 17.08.2010r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 10/A/2009 na:
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI Z MIEJSCOWOŚCI: LIPOWA, LEŚNA I OSTRE POŁOŻONYCH W GMINIE LIPOWA.


ogłoszonego dnia 05.08.2010 r w BZP numer ogłoszenia 210749, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
Gmina Lipowa informuje, że w dniu 17 sierpnia 2010r dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr ZAM340/PN/6/10 na:
Świadczenie usług w zakresie transportu niepełnosprawnych dzieci z miejscowości Lipowa, Leśna i Ostre położonych w Gminie Lipowa

Do dnia 16 sierpnia 2010r do godz. 10:00 wpłynęła 1oferta.

Jako jedyna ważna, wybrana została do realizacji oferta złożona przez:
Biuro Turystyczno Przewozowe „EXPRES BUS” J. Kruczyński 34-370 Rajcza ul. Górska 13a.
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.
Cena oferty wynosi: 89 880.00 zł brutto.


PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider