Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Budowa sieci wodociągowej w Lipowej - II etap. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zbiorników magazynowych wody pitnej, ujęcia wody, stacji uzdatniania wody w Ostrem

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych na:
Budowa sieci wodociągowej w Lipowej - II etap. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zbiorników magazynowych wody pitnej, ujęcia wody, stacji uzdatniania wody w Ostrem
Kod CPV
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45000000-7 Roboty budowlane
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

I: ZAMAWIAJĄCY : Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest Budowa sieci wodociągowej w Lipowej - II etap. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zbiorników magazynowych wody pitnej, ujęcia wody, stacji uzdatniania wody w Ostrem obejmująca: * w zakresie: ujecie wody ze źródła stokowego Ostre - ujęcie wody: konstrukcja żelbetowa monolityczna komór złożonych z 2 części plus osprzęt oraz zagospodarowanie w bezpośredniej bliskości ujęcia wody - ogrodzenie 160 mb * w zakresie: stacja uzdatniania wody w Ostem - budynek SUW o wymiarach zewnętrznych 8,44 x 3,24 m, ściany z cegły, sufit i dach z drewna - wodociąg PEHD fi 110 mm - 28,5 mb - wodociąg PEHD fi 75 mm - 78,90 mb - studnie żelbetowe zasuw i sterowania - 2 kpl - zasuwy kołnierzowe fi 110 mm - 4 kpl - zasuwy kołnierzowe fi 65 mm z napędem elektrycznym- 2 kpl - zasuwy kołnierzowe fi 65 mm z kółkiem ręcznym - 13 kpl - zasuwy kołnierzowe fi 65 mm z obudową i skrzynką uliczną - 1 kpl - zbiorniki podziemne wody pitnej 50 m3 z wyposażeniem - 2 kpl - część technologiczna z urządzeniami uzdatniania wody w budynku stacji uzdatniania i chlorowni - kanał sanitarny PCV fi 200 mm wraz z 4 szt studni rewizyjnych szczelnych wykonanych z tworzyw sztucznych - 15 mb - kanał jw. Fi 160 mm wraz ze studnia żelbetowa szczelna na fekalia - 2,3 mb - ogrodzenie stałe SUW - 132 mb - drogę wewnętrzną żwirową o szerokości 3,50 m - 25,00 mb - zasilanie energetyczne SUW - instalacja energetyczna w budynku SUW - zasilanie energetyczne zasuw - ochrona ppoż * w zakresie: wodociąg wraz z przyłączami w Ostem - wodociąg w rur PEHD fi 160 mm - 1863,7 mb - wodociąg w rur PEHD fi 90 mm - 2315,5 mb - wodociąg w rur PEHD fi 50 mm - 348,0 mb - wodociąg w rur PEHD fi 40 mm - 69,50 mb - wodociąg w rur PEHD fi 32 mm - 22,0 mb - studzienki z kręgów żelbetowych fi 1500 mm gł. 4,0m - 2 kpl - zasuwy kołnierzowe fi 150 mm - 7 kpl - zasuwy kołnierzowe fi 100 mm - 1 kpl - zasuwy kołnierzowe fi 80 mm - 31 kpl - zasuwy kołnierzowe fi 50 i 40 mm - 6 kpl - zasuwy kołnierzowe fi 32 i 25 mm - 109 kpl - hydranty nadziemne fi 80 mm - 24 kpl - przyłącza wodociągowe z rur PE fi 32 mm - 2023,58 mb - wodomierze skrzydełkowe fi 20 mm z zaworami, filtrami itp. Wewnątrz budynków - 128 kpl - jw. Lecz w studni wodomierzowej - 3 kpl - studnie wodomierzowe z kręgów żelbetowych fi 1400 mm wys. 1,50 m - 3 szt * w zakresie: rurociąg wody surowej w Ostrem - wodociąg PE 80 fi 90 mm - 625,0 mb.
III: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2011.
IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WADIUM - Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 35.000,00 PLN do dnia 16.09.2010r do godz. 10:00 Dopuszczalne formy wniesienia wadium: a) w pieniądzu - przelewem na numer konta zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Żywcu nr rachunku: 81 8137 0009 0000 2538 2000 0030 b) poręczenie bankowe lub poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancja bankowa, d) gwarancja ubezpieczeniowa, e) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.)
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. Wiedza i doświadczenie: warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w tych latach wykonawca wykonał: co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej jak cena złożonej oferty brutto, oraz podać ich wartości, daty i miejsca wykonania roboty. Należy załączyć dokumenty (referencje, protokoły odbioru) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie oceniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno - inżynieryjnej - wymagana 1 osoba i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego,
3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek potwierdzającą wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia tj. o wartości nie mniejszej niż cena złożonej oferty brutto, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert oraz opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
1. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ) a także o ile wynika to ze złożonego oświadczenia - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika. b) wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Należy wykazać się co najmniej dwiema robotami budowlanymi odpowiadającymi swoim rodzajem robotom będącym przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej jak cena złożonej oferty brutto, oraz podać ich wartości, daty i miejsca wykonania roboty. Należy załączyć dokumenty (referencje, protokoły odbioru) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. c) oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: inżynieryjno - instalacyjnej - wymagana 1 osoba i jest członkiemi właściwej izby samorządu zawodowego. d) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek potwierdzającą wielkość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy do wykonania przedmiotu zamówienia tj. o wartości nie mniejszej niż cena złożonej oferty brutto, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert e) opłaconą polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 4), Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika. b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Pozostałe oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ) zawierający m.in.: - oświadczenie o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym projektu umowy) i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o uznaniu się za związanymi określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, - oświadczenie o przyjęciu: terminu płatności i terminu związania ofertą, - oświadczenie o udzieleniu gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. b) sporządzony - w oparciu o przedmiar robót, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne - kosztorys ofertowy, w przypadku kosztorysu ofertowego wykonanego metodą uproszczoną musi być załączone zestawienie ilościowo-wartościowe materiałów i sprzętu, c) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, d) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych. Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
VII. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.
IX. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 34-324 Lipowa 708, pok. nr 16.
2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
- W sprawach merytorycznych – Jerzy Knapek Tel. 338671628 lub Krystyna Kućka Tel. 338670810 w godz. 9:00 -13:00
- W sprawach proceduralnych - Jacek Pytlarz tel. (0-33) 867 08 10, w godz. 9:00 - 13:00
3. Termin składania ofert: 16.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 pok., nr 13 - Sekretariat.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.09.2010r o godz. 10:05 w Urzędzie Gminy w Lipowej - Sala narad
5. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
X. INFORMACJE DODATKOWE: Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZAM 340/PN/008/2010 na Budowę sieci wodociągowej w Lipowej – II etap. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zbiorników magazynowych wody pitnej, ujęcia wody, stacji uzdatniania wody w Ostrem.

Lipowa, dnia 04.10.2010r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZAM 340/PN/008/2010 na:
Budowę sieci wodociągowej w Lipowej – II etap. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zbiorników magazynowych wody pitnej, ujęcia wody, stacji uzdatniania wody w Ostrem.
Numer ogłoszenia BZP : 262360 - 2010; data zamieszczenia: 24.08.2010

Gmina Lipowa informuje, że w dniu 04 października 2010r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr ZAM 340/PN/008/2010 na: Budowę sieci wodociągowej w Lipowej – II etap. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, zbiorników magazynowych wody pitnej, ujęcia wody, stacji uzdatniania wody w Ostrem.
Do dnia 16 września 2010r do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty .

Jako najkorzystniejsza wybrana została do realizacji oferta nr 1 złożona przez: „HYDRO-BIELSKO” Sp. z o.o., ul. Katowicka 37, 43-346 Bielsko - Biała
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą. Cena oferty wynosi: 3.248.113,69 zł brutto.

Oferta nr 2 złożona przez Firmę GUTKOWSKI, Gutkowski Jan, 64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 92 jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 98,07 punktów.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider