Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Budowa chodnika przy drodze gminnej w Słotwinie od kapliczki do strażnicy OSP

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych na budowę chodnika przy drodze gminnej w Słotwinie na odcinku od kapliczki do strażnicy OSP
Kod CPV – 45.22.00.00-5, 45.23.31.40-2
I: ZAMAWIAJĄCY : Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Przedmiotem niniejszego przedsięwzięcia jest chodnika przy drodze gminnej w Słotwinie na odcinku od kapliczki do strażnicy OSP na długości 246 mb
III: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2010.
IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WADIUM – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. Wiedza i doświadczenie: Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w tych latach wykonawca wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (w ramach jednej umowy) o wartości nie mniejszej jak przedłożona oferta, której zakres obejmował budowę chodnika wraz z podaniem daty i miejsca wykonania robót (zał. Nr 4 do Specyfikacji) oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone/ referencje protokoły odbioru robót/.
2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie oceniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają: - uprawnienia budowlane (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego - wymagana 1 osoba,
3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedłożonej oferty brutto, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na w/w kwotę.
VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
1) W celu potwierdzenia, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć : a) Wypełniony Formularz ofertowy (zał. Nr 1 do Specyfikacji), zawierający m.in.: - oświadczenie o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o uznaniu się za związanymi określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, - oświadczenie o przyjęciu: terminu płatności i terminu związania ofertą - oświadczenie o udzieleniu gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do Specyfikacji), a także -- o ile wynika to ze złożonego oświadczenia - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. c) W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. d) Sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy zgodne z treścią przedmiaru robót stanowiący załącznik do Specyfikacji. e) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych - postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw. f) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych, których zakres obejmował co najmniej 1 robotę budowlaną (w ramach jednej umowy) o wartości nie mniejszej jak przedłożona oferta, której zakres obejmował budowę chodnika wraz z podaniem daty i miejsca wykonania robót (zał. Nr 3 do Specyfikacji) oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. g) Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają: - uprawnienia budowlane (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego - wymagana 1 osoba h) Opłacona polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedłożonej oferty, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na w/w kwotę. 2) W celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie), c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, z tym że pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz zostać przedłożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 5) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z §4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. ( Dz.U 2009r. Nr 226 poz 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. 6) W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 7) Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 8) W wypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) dokumenty, o których mowa w pkt. V SIWZ ppkt. 2 a - d) winny zostać przedłożone odrębnie w odniesieniu do każdego z wykonawców. 9) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w ramach spółki cywilnej dokumenty, o których mowa w pkt. V SIWZ ppkt. 2 c) i d) winny zostać przedłożone odrębnie w odniesieniu do spółki cywilnej oraz odrębnie w odniesieniu do jej wspólników. 10) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna), warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z wykonawców składających ofertę, natomiast warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 2 - 4 (warunki materialne lub warunki potwierdzające zdolność wykonawcy do wykonania przedmiotowego zamówienia) mogą być spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Złożone przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie oświadczenia, o których mowa wyżej powinny potwierdzać spełnianie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 Pzp.
VII. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.
IX. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 34-324 Lipowa 708, pok. nr 16.
2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
- W sprawach merytorycznych – Jerzy Knapek Tel. 338671628 lub Krystyna Kućka Tel. 338670810 w godz. 9:00 -13:00
- W sprawach proceduralnych - Jacek Pytlarz tel. (0-33) 867 08 10, w godz. 9:00 - 13:00
3. Termin składania ofert: 17.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 pok., nr 13 - Sekretariat.
4. Otwarcie ofert nastapi w dniu 17.09.2010r o godz. 10:20 w Urzędzie Gminy w Lipowej - Sala narad
5. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
X. INFORMACJE DODATKOWE: ---------------------------------------------Ogłoszenie o wyborze oferty na budowę chodnika przy drodze gminnej w Słotwinie na odcinku od kapliczki do strażnicy OSP

Lipowa, dnia 17.09.2010r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZAM 340/PN/010/2010 na:
Budowę chodnika przy drodze gminnej w Słotwinie na odcinku od kapliczki do strażnicy OSP
Numer ogłoszenia BZP : 274956 - 2010; data zamieszczenia: 02.09.2010

Gmina Lipowa informuje, że w dniu 17 września 2010r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr ZAM 340/PN/010/2010 na: Budowę chodnika przy drodze gminnej w Słotwinie na odcinku od kapliczki do strażnicy OSP
Do dnia 17 września 2010r do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty .

Jako najkorzystniejsza wybrana została do realizacji oferta nr 2 złożona przez: SPEC-ELECTROPOWER Grzegorz Habdas, Leśna 170A, 34-300 Zywiec
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą. Cena oferty wynosi: 99.447,49 zł brutto.

Oferta złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MATBUD” Tomasz Lukas, ul. Węglowa 5, 34-300 Żywiec jest również zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymała 77,32 pktPowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider