Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w miejscowości Lipowa od centrum w kierunku Ostrego

OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. 2007 nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych na budowę chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w miejscowości Lipowa od centrum w kierunku Ostrego
Kod CPV – 45.23.32.22-1, 45.11.11.00-9, 45.11.12.00-0, 45.23.24.10-9, 45.23.31.20-6, 45.23.32.21-4, 45.23.32.90-8
I: ZAMAWIAJĄCY : Gmina Lipowa , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Budowa chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w miejscowości Lipowa od centrum w kierunku Ostrego
III: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 15.12.2010r;
IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
WADIUM – Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
1. Wiedza i doświadczenie: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w tych latach wykonawca wykonał: co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości 1000mb, oraz podać ich wartości, daty i miejsca wykonania roboty. Należy załączyć dokumenty (referencje, protokoły odbioru) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie oceniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - wymagana 1 osoba i jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego
3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
1. W celu potwierdzenia, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do SIWZ) a także o ile wynika to ze złożonego oświadczenia - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika. b) wykaz prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (Załącznik Nr 3 do SIWZ). Należy wykazać się co najmniej dwiema robotami budowlanymi polegającymi na budowie chodnika wraz z kanalizacją deszczową o długości 1000mb oraz podać ich wartości, daty i miejsca wykonania roboty. Należy załączyć dokumenty (referencje, protokoły odbioru) potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. c) oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają uprawnienia budowlane (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: drogowej - wymagana 1 osoba i jest członkiemi właściwej izby samorządu zawodowego. d) opłaconą polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik Nr 4), Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika. b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3. Pozostałe oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik Nr 1 do SIWZ) zawierający m.in.: - oświadczenie o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym projektu umowy) i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o uznaniu się za związanymi określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, - oświadczenie o przyjęciu: terminu płatności i terminu związania ofertą, - oświadczenie o udzieleniu gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. b) sporządzony - w oparciu o przedmiar robót, dokumentację projektową, specyfikacje techniczne - kosztorys ofertowy, w przypadku kosztorysu ofertowego wykonanego metodą uproszczoną musi być załączone zestawienie ilościowo-wartościowe materiałów i sprzętu, c) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, d) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych. Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
VII. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.
VIII. KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.
IX. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 34-324 Lipowa 708, pok. nr 16.
2. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
- W sprawach merytorycznych – Jerzy Knapek Tel. 338671628 lub Krystyna Kućka Tel. 338670810 w godz. 9:00 -13:00
- W sprawach proceduralnych - Jacek Pytlarz tel. (0-33) 867 08 10, w godz. 9:00 - 13:00
3. Termin składania ofert: 29.09.2010r godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 pok., nr 13 - Sekretariat.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2010r o godz. 10:05 w Urzędzie Gminy w Lipowej - Sala narad
5. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.Ogłoszenie o wyborze oferty na budowę chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w miejscowości Lipowa od centrum w kierunku Ostrego

Lipowa, dnia 06.10.2010r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZAM 340/PN/014/2010 na:
Budowę chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w miejscowości Lipowa od centrum w kierunku Ostrego
Numer ogłoszenia BZP : 250981 - 2010; data zamieszczenia: 14.09.2010

Gmina Lipowa informuje, że w dniu 06 października 2010r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr ZAM 340/PN/014/2010 na: Budowę chodnika dla pieszych wraz z odwodnieniem w miejscowości Lipowa od centrum w kierunku Ostrego
Do dnia 29 września 2010r do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty .

Jako najkorzystniejsza wybrana została do realizacji oferta nr 2 złożona przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EDAR” Artur Mucha Leśna 417, 34-300 Żywiec
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą. Cena oferty wynosi: 779.122,48 zł brutto.
Umowa z wykonawca zostanie podpisana pod dniu 16 października 2010r.

Oferta nr 1 Firmy-
Roboty Budowlane , Inzynierskie Robert Satława ul. Wesoła 29, 34-322 Gilowice jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 99,38 punktów
Oferta nr 3 Firmy -
JUSTMAR Marcin Turczyński ul. Kordeckiego 39 41-407 Imielin została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 a wykonawca wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4. Wykonawca pomimo wezwania w trybie art. 26 ust. 3 do uzupełnienia brakujących dokumentów i oświadczeń tj. wykazu prac wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 3 do SIWZ oraz wypełnionego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w wyznaczonym terminie nie złożyła w/w dokumentów.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider