Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Lipowej - II etap"

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie nad inwestycją: „Budowa sieci wodociągowej w Lipowej – II etap” i polegał będzie na:
1) pełnieniu w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branżach sanitarnej i konstrukcyjno – budowlanej.
2) Pełny zakres inwestycji określono w załączniku nr 6 do SIWZ

2. Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
1) posiadanie dokładnej znajomości dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, a także przez wykonawcę z podwykonawcą.
2) sprawowanie na bieżąco kontroli terminowości i zgodności wykonywania robót budowlanych przez wykonawcę i podwykonawców z harmonogramem rzeczowo- finansowym,
3) sprawowanie na bieżąco kontroli robót w zakresie zgodności ich wykonywania z dokumentacją projektowo-techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę, normami budowlanymi i przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej,
4) w ramach uprawnień wynikających z prawa budowlanego- podejmowanie decyzji o prowadzeniu robót budowlanych lub ich wstrzymaniu, w szczególności w przypadku stwierdzenia ich prowadzenia niezgodnie z umową oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
5) podejmowanie decyzji dotyczących odbiorów robót po zgłoszeniu przez wykonawcę robót gotowości do odbioru,
6) dbanie o interesy Zamawiającego oraz podejmowanie czynności zapewniających techniczną prawidłowość realizowanej inwestycji,
7) podejmowanie decyzji i ponoszenie odpowiedzialności za podjęte decyzje, w sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego i postępem robót, a ponadto udzielanie wyjaśnień w sprawach związanych z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznych wykonania i odbioru robót z wyłączeniem spraw mających wpływ na wzrost kosztów budowy,
8) organizowanie prac związanych z nadzorem w sposób nie powodujący nie uzasadnionej przerwy w realizacji robót przez wykonawcę lub podwykonawcę,
9) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art.10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa, oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawcę certyfikatów i deklaracji zgodności materiałów przed ich wbudowaniem,
10) żądanie usunięcia przez wykonawcę wad ujawnionych w toku wykonywania robót i wad w wykonanych robotach oraz informowanie Zamawiającego w przypadku nieusunięcia tych wad,
11) dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminach wskazanych w umowie na wykonanie robót budowlanych,
12) udział w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru końcowego, a w ramach tych czynności stwierdzanie gotowości do odbioru, przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru oraz dokumentacji powykonawczej, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia ewentualnych wad,
13) potwierdzanie wykonanych robót jako podstawy do sporządzenia faktury przez wykonawcę i zapłaty mu wynagrodzenia,
14) niezwłoczne sygnalizowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność wykonywanych robót budowlanych oraz o wystąpieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
15) udział w czynnościach przekazania wykonawcy zadania terenu budowy i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej inwestycji,
16) uzyskiwanie od projektanta wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
17) rozpoznanie i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu proponowanego przez wykonawcę zakresu robót dodatkowych lub zamiennych,
18) sprawdzanie wykonanych robót, powiadamianie wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
19) poświadczenie terminu zakończenia robót,
20) kontrolowanie zabezpieczenia przez wykonawcę terenu budowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,
21) rozliczenie umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron,
22) kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska,
23) uczestniczenie przy przeprowadzaniu prób , pomiarów i sprawdzeń, wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją,
24) koordynowanie robót w poszczególnych branżach,
25) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dzienników budowy przez wykonawcę robót budowlanych i dokonywanie w nim wpisów dotyczących wszystkich okoliczności mających znaczenie dla prowadzenia właściwego procesu budowlanego,
26) przygotowanie i załatwienie wszelkich spraw formalno - prawnych związanych z prowadzeniem i zakończeniem robót oraz rozwiązywanie wszelkich innych problemów pojawiających się w czasie realizacji inwestycji.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: do zakończenia realizacji inwestycji lecz nie dłużej niż 2 lata (przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji – 30.11.2010r)Ogłoszenie o wyborze oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w Lipowej - II etap"

Lipowa, dnia 15.09.2010r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZAM 340/ZOC/004/2010 na:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Lipowej – II etap”
Data wszczęcia postępowania: 16.08.2010
Gmina Lipowa informuje, że w dniu 15 września 2010r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr ZAM 340/ZOC/004/2010 na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w Lipowej – II etap”
Do dnia 27 sierpnia 2010r do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty .

Jako najkorzystniejsza wybrana została do realizacji oferta nr 1 złożona przez: Edwarda Mikę, ul. Bukowa 14, 43-300 Bielsko - Biała
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą. Cena oferty wynosi: 130.000,00 zł brutto.

Oferta nr 2 złożona przez Andrzeja Merta, ul. Wałachowej 27, 43-300 Bielsko – Biała – jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 86,66 punktów,
Oferta nr 4 złożona przez Tadeusza Rączka, ul. Sobieskiego 88/33 43-300 Bielsko – Biała - jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 68,42 punkty
Natomiast oferta nr 3 - Wiesław Bargiel, ul. Turystyczna 691, 43-384 Jaworze została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 – tj. jej treść nie odpowiada treści SIWZ.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider