Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010 -2011.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010 -2011
Numer ogłoszenia: 291037 - 2010; data zamieszczenia: 18.10.2010

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: uglipowa@tenit.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010 -2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w następujących rejonach: Rejon I. - S 1405 Żywiec - Lipowa - Buczkowice dł. 9.699 km - S 1402 Słotwina - Godziszka dł. 2,500 km Rejon II. - S 1455 Pietrzykowice - Lipowa- Ostre -Twardorzeczka - Leśna dł. 13,200 km - S 1458 Radziechowy - Twardorzczka - Lipowa dł. 1,000 km. w okresie od podpisania umowy do 15 kwietnia 2011 roku. zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. Zamówienie dotyczy kompleksowego prowadzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych tj. obejmuje usługi odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej dróg powiatowych położonych na terenie gminy Lipowa..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą warunku granicznego - spełnia/ nie spełnia; Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca spełnił; Nie spełnienie, chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania;
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą warunku granicznego - spełnia/ nie spełnia; Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca spełnił; Nie spełnienie, chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania;
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą warunku granicznego - spełnia/ nie spełnia; Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca spełnił; Nie spełnienie, chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania;
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą warunku granicznego - spełnia/ nie spełnia; Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca spełnił; Nie spełnienie, chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania;
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą warunku granicznego - spełnia/ nie spełnia; Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki wykonawca spełnił; Nie spełnienie, chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, raz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. 4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym - załącznik nr 4. 5. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków przetargu zawartych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach - załącznik nr 5 6. Oświadczenie, że oferent pozostaje związany ze złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert - załącznik nr 6 7.Wykaz usług w zakresie odśnieżania - załącznik nr 7 8. Wykaz posiadanego sprzętu - załącznik nr 8 8. Podpisany i zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 9. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników z podaniem podstawy prawnej. 10. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie. Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, zgodnie z art. 366 Kodeksu cywilnego. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie dokumenty wymienione w pkt.IX ppkt: 1-10 musi być złożony przez każdego wykonawcę. 12. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. UWAGA! Dokumenty, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta (tzn. opatrzone datą, napisem za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: przetargi.ug-lipowa.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 pokój nr 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 pokój nr 13.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010-2011 REJON I.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w rejonie I: Rejon I. - S 1405 Żywiec - Lipowa - Buczkowice dł. 9.699 km - S 1402 Słotwina - Godziszka dł. 2,500 km Planowana liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi około 330godzin. w okresie od podpisania umowy do 15 kwietnia 2011 roku. zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. Zamówienie dotyczy kompleksowego prowadzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych tj. obejmuje usługi odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej dróg powiatowych położonych na terenie gminy Lipowa..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: ,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010-2011 REJON II.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w rejonie II : Rejon II. - S 1455 Pietrzykowice - Lipowa- Ostre -Twardorzeczka - Leśna dł. 13,200 km - S 1458 Radziechowy - Twardorzczka - Lipowa dł. 1,000 km. Planowana liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi około 335 godzin. w okresie od podpisania umowy do 15 kwietnia 2011 roku. zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. Zamówienie dotyczy kompleksowego prowadzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych tj. obejmuje usługi odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej dróg powiatowych położonych na terenie gminy Lipowa..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.60.00.00-9, 90.63.00.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010 -2011

Lipowa, dnia 08.11.2010r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZAM 340/PN 16/2010/P na:


,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010 -2011
Numer ogłoszenia: 291037 - 2010; data zamieszczenia: 18.10.2010


Gmina Lipowa informuje, że w dniu 08 listopada 2010r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr ZAM 340/PN 16/2010/P na:

,,Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010 -2011 dla rejonu 1 i 2.

Do dnia 26 października 2010r do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty,
w tym jedna dla rejonu 1 i jedna dla rejonu 2.

Dla rejonu 1 do realizacji wybrana została oferta nr 2 złożona przez:
Usługi Transportowe Sprzętem Rolniczym i inne Czesław Sowa Sienna 143 34-300 Żywiec .
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów.
W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę do realizacji.
Podpisanie umowy nastąpi w terminie określonym w art.94 ust. 2. Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dla rejonu 2 do realizacji wybrana została oferta nr 2 złożona przez:
Usługi Transportowe Jan Luranc Pietrzykowice ul. Zgodna 7 34-326 Pietrzykowice .
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów.
W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę do realizacji.
Podpisanie umowy nastąpi w terminie określonym w art.94 ust. 2. Ustawy Prawo zamówień publicznych.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider