Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Świadczenie usługi Kierownika projektu pn. „Klucz to edukacja” współfinansowanego z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:
świadczenie usługi Kierownika projektu pn. „Klucz to edukacja” współfinansowanego z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
Adres strony internetowej zamawiającego: uglipowa@tenit.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usługi Kierownika projektu pn. Klucz to edukacja współfinansowanego z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Kierownika projektu pn. Klucz to edukacja realizowanym w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 przez Urząd Gminy w lipowej - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Twardorzeczce finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.11.00-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą się ubiegać osoby, które posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. W zakresie tego warunku wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę: - wykształcenia wyższego (magisterskie), - co najmniej pięcioletniego doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, - minimum rocznego doświadczenia pracy w placówce oświatowej, - doświadczenia na stanowisku koordynatora / kierownika projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, - wykształcenie podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania placówką oświatową, W zakresie spełnienia tego warunku konieczne będzie przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów poświadczających posiadaną wiedze i doświadczenie tj. CV Wykonawcy wraz z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji, a także zakresu wykonywanych czynności i przebiegu pracy zawodowej, kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej, w tym: kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopię świadectw pracy, opinii, referencji, umów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach dołączonych do oferty.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
I. W celu potwierdzenia, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć: a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ), a także o ile wynika to ze złożonego oświadczenia - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika. b) O dopuszczenie do udziału w zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi Kierownika projektu pn. Klucz to edukacja mogą się ubiegać osoby, które posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie tj. - wykształcenia wyższego (magisterskie), - co najmniej pięcioletniego doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, - minimum rocznego doświadczenia pracy w placówce oświatowej, - minimum rocznego doświadczenia na stanowisku kierownika projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, - wykształcenie podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania placówką oświatową, W zakresie spełnienia tego warunku konieczne będzie przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów poświadczających posiadaną wiedze i doświadczenie tj. CV Wykonawcy wraz z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji, a także zakresu wykonywanych czynności i przebiegu pracy zawodowej, kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej, w tym: kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopię świadectw pracy, opinii, referencji, umów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach dołączonych do oferty. II. Inne dokumenty: a. Wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniami - Załącznik nr 1 do SIWZ. b. Wypełniony i podpisany wzór umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ. c. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. d. Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej, w tym: kserokopię dyplomów, kserokopię świadectw pracy, opinii, referencji, umów itp.; e. CV Wykonawcy wraz z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji, a także zakresu wykonywanych czynności i przebiegu pracy zawodowej - Załącznik nr 5 do SIWZ. f. Pełnomocnictwo udzielane osobą podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych. III. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć: a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ. IV. Dokumenty, o których mowa wyżej należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: przetargi.ug-lipowa.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2010 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 pokój nr 13 piętro I.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: PROJEKT PN. KLUCZ TO EDUKACJA JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 366637 - 2010 data 20.12.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Lipowej, Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

* Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6.
* W ogłoszeniu jest: I. W celu potwierdzenia, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć: a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ), a także o ile wynika to ze złożonego oświadczenia - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika. b) O dopuszczenie do udziału w zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi Kierownika projektu pn. Klucz to edukacja mogą się ubiegać osoby, które posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie tj. - wykształcenia wyższego (magisterskie), - co najmniej pięcioletniego doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, - minimum rocznego doświadczenia pracy w placówce oświatowej, - minimum rocznego doświadczenia na stanowisku kierownika projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, - wykształcenie podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania placówką oświatową, W zakresie spełnienia tego warunku konieczne będzie przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów poświadczających posiadaną wiedze i doświadczenie tj. CV Wykonawcy wraz z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji, a także zakresu wykonywanych czynności i przebiegu pracy zawodowej, kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej, w tym: kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopię świadectw pracy, opinii, referencji, umów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach dołączonych do oferty. II. Inne dokumenty: a. Wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniami - Załącznik nr 1 do SIWZ. b. Wypełniony i podpisany wzór umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ. c. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. d. Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej, w tym: kserokopię dyplomów, kserokopię świadectw pracy, opinii, referencji, umów itp.; e. CV Wykonawcy wraz z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji, a także zakresu wykonywanych czynności i przebiegu pracy zawodowej - Załącznik nr 5 do SIWZ. f. Pełnomocnictwo udzielane osobą podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych. III. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć: a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ. IV. Dokumenty, o których mowa wyżej należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy..
* W ogłoszeniu powinno być: I. W celu potwierdzenia, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć: a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2 do SIWZ), a także o ile wynika to ze złożonego oświadczenia - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli oferta jest składana wspólnie przez kilka podmiotów, oświadczenie takie powinno być złożone jako jedno i podpisane przez wszystkich partnerów lub ich pełnomocnika. b) O dopuszczenie do udziału w zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi Kierownika projektu pn. Klucz to edukacja mogą się ubiegać osoby, które posiadają niezbędną wiedzę oraz doświadczenie tj. - wykształcenia wyższego (magisterskie), - co najmniej pięcioletniego doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, - minimum rocznego doświadczenia pracy w placówce oświatowej, - minimum półrocznego doświadczenia na stanowisku kierownika lub koordynatora projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, - wykształcenie podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania placówką oświatową, W zakresie spełnienia tego warunku konieczne będzie przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów poświadczających posiadaną wiedze i doświadczenie tj. CV Wykonawcy wraz z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji, a także zakresu wykonywanych czynności i przebiegu pracy zawodowej, kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej, w tym: kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopię świadectw pracy, opinii, referencji, umów. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach dołączonych do oferty. II. Inne dokumenty: a. Wypełniony formularz ofertowy wraz z oświadczeniami - Załącznik nr 1 do SIWZ. b. Wypełniony i podpisany wzór umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ. c. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. d. Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej, w tym: kserokopię dyplomów, kserokopię świadectw pracy, opinii, referencji, umów itp.; e. CV Wykonawcy wraz z informacjami na temat posiadanych kwalifikacji, a także zakresu wykonywanych czynności i przebiegu pracy zawodowej - Załącznik nr 5 do SIWZ. f. Pełnomocnictwo udzielane osobą podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych. III. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć: a. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ. IV. Dokumenty, o których mowa wyżej należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy..INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NA ZADANIE: ŚWIADCZENIE USŁUGI KIEROWNIKA PROJEKTU PN „KLUCZ TO EDUKACJA” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Lipowa, dnia 05.01.2011 r.


INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
ZAM 340/PN20/2010

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: ŚWIADCZENIE USŁUGI KIEROWNIKA PROJEKTU PN „KLUCZ TO EDUKACJA” WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Numer ogłoszenia BZP: 366637 - 2010; data zamieszczenia: 20.12.2010

Kwotą którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 72000,00 zł. brutto.

Do dnia 28 grudnia 2010r do godz. 8:30 wpłynęła 1 oferta.
Jako jedyna wybrana została do realizacji oferta nr 1 złożona przez: Piotr Tlałka 34-300 Żywiec ul. Przemysłowa 25/4
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą. Cena oferty wynosi: 70 800,00 zł. brutto.

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt. 2.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider