Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA: DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

Lipowa 20.01.2011r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:
DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ
Numer ogłoszenia: 23749 - 2011; data zamieszczenia: 20.01.2011

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: uglipowa@tenit.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zamówienie obejmuje: Dostawę paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Lipowej i obejmuje zakupy częściowe - tankowanie samochodów oraz sprzętu silnikowego. 2. Szacunkowa ilość paliw wynosi: 1 Olej napędowy 25 000 litrów 2 Benzyna bezołowiowa 95 1000 litrów 3 Benzyna bezołowiowa 98 1500 litrów.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie badania oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winien spełniać co najmniej jeden z podmiotów.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie badania oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winien spełniać co najmniej jeden z podmiotów.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie badania oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winien spełniać co najmniej jeden z podmiotów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ, 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 3. Inne dokumenty: 1) aktualne świadectwa jakości na każdy rodzaj zamawianego paliwa wystawione nie wcześniej niż 2 miesiące przed upływem terminu składania ofert 2) oryginał pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, 3) w przypadku składania ofert przez konsorcjum do ofert należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 4) formularz ofertowy (załącznik Nr 1 do SIWZ); 5) Oświadczenie (załącznik Nr 4 do SIWZ); 6) Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu (załącznik Nr 5 do SIWZ); 7) Oświadczenie o okresie związania ofertą (załącznik Nr 6 do SIWZ);
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
• 1 - Cena - 95
• 2 - Średni koszt dojazdu z siedziby Zamawiającego do stacji paliw - 5
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug-lipowa.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipowa 434-324 Lipowa Lipowa 708 pokój 16.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipowa 434-324 Lipowa Lipowa 708 pokój 13 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Lipowej

Lipowa, dnia 31.01.2011r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZAM 340/PN/01/2011 na:

DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

Numer ogłoszenia BZP : 2349 - 2011; data zamieszczenia: 20.01.2011

Gmina Lipowa informuje, że w dniu 31 stycznia 2011r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr ZAM 340/PN/01/2011 na: dostawę paliw płynnych na potrzeby Urzędu Gminy w Lipowej
Do dnia 28 stycznia 2011r do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta złożona przez:
„BOMAR” Marek Kołtowski, Bogdan Sromek Spółka Jawna
34-324 Lipowa 923
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą. Cena oferty wynosi: 124.943,40 zł brutto.
Umowa z wykonawca zostanie podpisana po dniu 31 stycznia 2011r.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider