Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA

Lipowa dnia 04.02.2011r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA / usług i/
Numer ogłoszenia BZP: 41219 - 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011
.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: uglipowa@tenit.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: Odbiór i wywóz na składowisko międzygminne Spółki z o.o. ,,Beskid w Żywcu: 1). Stałych odpadów komunalnych (balastowych) z Urzędu Gminy oraz Cmentarza Komunalnego w Leśnej; 2). Segregowanych surowców wtórnych od mieszkańców z terenu Gminy Lipowa, Urzędu Gminy oraz z jednostek administracyjnych urzędu. Opis przedmiotu zamówienia w załączeniu. załącznik nr 1 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie badania oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. w przypadku wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winien spełniać co najmniej jeden z podmiotów.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie badania oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. w przypadku wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winien spełniać co najmniej jeden z podmiotów.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie badania oświadczeń i dokumentów, zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. w przypadku wykonawców składających wspólną ofertę warunek ten winien spełniać co najmniej jeden z podmiotów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ, 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 do SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 3. Inne dokumenty: 1) aktualne zezwolenia na odbiór i transport odpadów, 2) oryginał pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, 3) w przypadku składania ofert przez konsorcjum do ofert należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 4) formularz ofertowy (załącznik Nr 2 do SIWZ); 5) Oświadczenie (załącznik Nr 3 do SIWZ); UWAGA! 1.Dokumenty, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta (tzn. opatrzone datą, napisem ,,za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Działając zgodnie z Art.144 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach: 1) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w sposobie, technologii lub innych zmian wykonania przedmiotu umowy wynikających z planowanych zmian przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach; 2) zmiany treści umowy związanej ze zmianą podatku VAT. 3) inne, z zastrzeżeniem art. 140 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy, zatwierdzonego przez Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug-lipowa.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 pokój nr 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 pokój nr 13 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZAM 340/PN/02/2011 na: ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA

Lipowa, dnia 17.02.2011r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZAM 340/PN/02/2011 na:

ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA

Numer ogłoszenia BZP : 41219 - 2011; data zamieszczenia: 04.02.2011r.

Gmina Lipowa informuje, że w dniu 17 luty 2011r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr ZAM 340/PN/02/2011 na:
ODBIÓR I WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY LIPOWA


Do dnia 14 Luty 2011r do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta złożona przez:
„Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Żywcu ul. Bracka 51
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą. Cena oferty wynosi: 340 422 ,96 zł brutto.
Umowa z wykonawca zostanie podpisana w terminie zgodnym z Art. 94 ust 2.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider