Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Remont dróg na terenie gminy Lipowa.

Numer ogłoszenia BZP: 210765 - 2011; data zamieszczenia: 04.08.2011 - roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: uglipowa@tenit.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg na terenie gminy Lipowa.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest remont dróg na terenie gminy Lipowa w następujących sołectwach : 1) Sołectwo Lipowa: droga - do Zuziaka 2) Sołectwo Twardorzeczka : droga - do Kostka 3) Sołectwo Słotwina: droga - łącznik 2.Zakres robót przewidziany do realizacji określają:
a) Przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ
b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Powiększenie zakresu remontowanych dróg do wysokości zabezpieczonej w budżecie wartości na wykonanie zadania.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.09.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu prac wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w tych latach wykonawca wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (w ramach jednej umowy) o wartości nie mniejszej jak przedłożona oferta, której zakres obejmował co najmniej budowę, przebudowę lub remont drogi wraz z podaniem daty i miejsca wykonania robót zał. Nr 4 do Specyfikacji oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone referencje protokoły odbioru robót. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie oceniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają: i. uprawnienia budowlane (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego - wymagana 1 osoba Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedłożonej oferty brutto, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na ww kwotę. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie analizy formalno-prawnej i merytorycznej oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) W celu potwierdzenia, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca obowiązany jest przedłożyć : a) Wypełniony Formularz ofertowy (zał. Nr 1 do Specyfikacji), zawierający m.in.: - oświadczenie o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o uznaniu się za związanymi określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, - oświadczenie o przyjęciu: terminu płatności i terminu związania ofertą - oświadczenie o udzieleniu gwarancji oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy (zał. Nr 2 do Specyfikacji), a także -- o ile wynika to ze złożonego oświadczenia - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. c) W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. d) Sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy zgodne z treścią przedmiaru robót stanowiący załącznik do Specyfikacji. e) Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych - postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw. f) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych, których zakres obejmował co najmniej 1 robotę budowlaną (w ramach jednej umowy) o wartości nie mniejszej jak przedłożona oferta, której zakres obejmował co najmniej budowę, przebudowę lub remont drogi wraz z podaniem daty i miejsca wykonania robót (zał. Nr 3 do Specyfikacji) oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. g) Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają: - uprawnienia budowlane (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego - wymagana 1 osoba h) Opłacona polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość przedłożonej oferty, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na w/w kwotę. 2) W celu potwierdzenia, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodów, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć następujące dokumenty: a) oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie), c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) Dokumenty, o których mowa wyżej, należy przedłożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, z tym że pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 4) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz zostać przedłożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej notarialnie. 5) Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z §4 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. ( Dz.U 2009r. Nr 226 poz 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. 6) W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 7) Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 8) W wypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) dokumenty, o których mowa w pkt. V SIWZ ppkt. 2 a - d) winny zostać przedłożone odrębnie w odniesieniu do każdego z wykonawców. 9) Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w ramach spółki cywilnej dokumenty, o których mowa w pkt. V SIWZ ppkt. 2 c) i d) winny zostać przedłożone odrębnie w odniesieniu do spółki cywilnej oraz odrębnie w odniesieniu do jej wspólników. 10) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna), warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z wykonawców składających ofertę, natomiast warunki wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 2 - 4 (warunki materialne lub warunki potwierdzające zdolność wykonawcy do wykonania przedmiotowego zamówienia) mogą być spełnione łącznie przez wszystkich wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Złożone przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie oświadczenia, o których mowa wyżej powinny potwierdzać spełnianie warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 Pzp.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Działając zgodnie z Art.144 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach: 1) zajdzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy; 2) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek: a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy, b) wystąpienia robót dodatkowych lub uzupełniających, c) przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp., d) działania siły wyższej, 3) inne, z zastrzeżeniem art. 140 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy, zatwierdzonego przez Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ug-lipowa.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 pokój nr 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lpowa 708 /parter - dziennik podawczy/.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont dróg na terenie gminy Lipowa: Sołectwo Lipowa- droga do Zuziaka.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót przewidziany do realizacji określają: a) Przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik do SIWZ..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.09.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont dróg na terenie Gminy Lipowa: Sołectwo Twardorzeczka -droga do Kostka.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót przewidziany do realizacji określają: a) Przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik do SIWZ..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.08.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Remont dróg na terenie Gminy Lipowa: Sołectwo Słotwina - droga łącznik.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót przewidziany do realizacji określają: a) Przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiąca załącznik do SIWZ..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.08.2011.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:Remont dróg na terenie gminy Lipowa.

Lipowa, dnia 18.08.2011r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr RTI.3.2011 na:
Remont dróg na terenie gminy Lipowa.
Numer ogłoszenia BZP : 210765 - 2011; data zamieszczenia: 04.08.2011r.

Gmina Lipowa informuje, że w dniu 19 Sierpnia 2011r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr RTI.3.2011 na: Remont dróg na terenie gminy Lipowa.

Do upływu terminu składania ofert tj. 18.08.2011r.godz. 10:00 złożono dla każdej z trzech części po 3 oferty następujących firm :

1. Eurovia Polska S.A Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce.
Cena oferty : część1- 99091.51, część 2- 56887.52, część3 - 16270.40złote brutto.

2. Dromil Sp. zo.o. 34-300 Żywiec ul. Leśnianka 10-2A .
Cena oferty część1- 117955.51, część 2- 60323.47, część3 - 8148.23 złote brutto.

3. Przedsiębiorstwo Usługowe FADRÓG 34-300 Żywiec ul. Żwirowa22
Cena oferty część1- 151055.16, część 2- 75669.78, część3 - 10222.94 złote brutto

Dla części 1 Jako najkorzystniejsza wybrana została do realizacji oferta nr 1 złożona przez: Firmę Eurovia Polska S.A Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.
Pozostałe oferty nr 2 i 3 są zgodne z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Dla części 2 Jako najkorzystniejsza wybrana została do realizacji oferta nr 1 złożona przez: Firmę Eurovia Polska S.A Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.
Pozostałe oferty nr 1 i 3 są zgodne z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Dla części 3 Jako najkorzystniejsza wybrana została do realizacji oferta nr 2 złożona przez: Firmę Dromil Sp. zo.o. 34-300 Żywiec ul. Leśnianka 10-2A .
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.
Pozostałe oferty nr 2 i 3 są zgodne z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Umowy z wykonawcami zostaną podpisane w terminie zgodnym z Art. 94 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznychPowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider