Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI Z MIEJSCOWOŚCI: LIPOWA, LEŚNA, OSTRE I SŁOTWINA POŁOŻONYCH W GMINIE LIPOWA.

Numer ogłoszenia BZP: 212469 - 2011; data zamieszczenia: 05.08.2011- usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: uglipowa@tenit.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI Z MIEJSCOWOŚCI: LIPOWA, LEŚNA, OSTRE I SŁOTWINA POŁOŻONYCH W GMINIE LIPOWA..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI Z MIEJSCOWOŚCI: LIPOWA, LEŚNA OSTRE I SŁOTWINA POŁOŻONYCH W GMINIE LIPOWA. Transport obejmuje dowóz z miejsca zamieszkania do placówki i z powrotem wraz z zapewnieniem opieki w trakcie przewozu. Realizacja zamówienia obejmuje okres roku szkolnego 2011-12 oraz miesiąc lipiec lub sierpień w 2012 r. Dowożeniem objęte będą dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności i lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, opinie o potrzebie wczesnego wspomagania, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o różnym stopniu niepełnosprawności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu. załącznik nr1.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.14.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów (na zasadzie spełnia/nie spełnia), zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zadąć Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817 ).
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów (na zasadzie spełnia/nie spełnia), zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zadąć Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817 ).
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów (na zasadzie spełnia/nie spełnia), zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zadąć Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817 ).
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów (na zasadzie spełnia/nie spełnia), zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zadąć Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817 ).
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Ocena spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów (na zasadzie spełnia/nie spełnia), zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może zadąć Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.1817 ).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
I. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wraz z oferta musza przestawić poniższe oświadczenia i dokumenty: 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3do siwz). 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4 do siwz). 3) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 4) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dla pozycji 4-7 dopuszcza się możliwość złożenia oświadczenia / załącznik4 oraz 6 do siwz./ 8) dokumenty potwierdzające 3 letnie doświadczenie w wykonywaniu usług w zakresie transportu osób,. 9) aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego, 10)opłaconą polisę ubezpieczeniową a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. / aktualną na dzień podpisania umowy/, 11)wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności). / załącznik nr 7do siwz/ 12) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych w: a) pkt. 3, 4, 5 i 7 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości (ad. pkt. 3), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (ad. pkt. 4 i 5), wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie (ad. pkt. 7), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b) pkt. 6 - składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 13) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w pkt. 8, zastępuje sie je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Wymagania z pkt. 8 co do terminu wystawienia stosuje się odpowiednio. 14) W przypadku gdy Wykonawca przy realizacji zamówienia polegał będzie na zasobach (wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawić w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. 2 b) PZP). II. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzające, że oferowane zamówienie odpowiada wymaganiom Zamawiającego, należy składać w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (§ 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226,poz. 1817). III. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających sie o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na których zasobach polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów musza poświadczyć za zgodność z oryginałem Wykonawca lub te podmioty. IV. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski. V. Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o udzielenie zamówienia musza ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców ubiegających sie wspólnie o zamówienie zobowiązany jest przedłożyć odrębne dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania. VI. Wszelkie pełnomocnictwa musza być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Działając zgodnie z art. 144 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach: Zmian ogólnych: - zmiany będące skutkiem poprawy oczywistej pomyłki pisarskiej bądź rachunkowej. - zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zmian wpływających na wynagrodzenie - możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) - z obniżeniem kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy (na korzyść Zamawiającego) wynikająca z przyczyn, organizacyjnych, których przed zawarciem umowy nie można było przewidzieć. Innych zmian - z zastrzeżeniem art. 140 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną przez Zamawiającego, zatwierdzonego przez Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ug-lipowa.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Lipowej 34-324 Lipowa 708 /II piętro biuro obsługi Rady Gminy/.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Lipowej 34-324 Lipowa 708/ Parter /dziennik podawczy/.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr RTI.271.4.2011 na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI Z MIEJSCOWOŚCI: LIPOWA, LEŚNA, OSTRE I SŁOTWINA POŁOŻONYCH

Lipowa, dnia 24.08.2011r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr RTI.271.4.2011 na:

ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE TRANSPORTU NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI Z MIEJSCOWOŚCI: LIPOWA, LEŚNA, OSTRE I SŁOTWINA POŁOŻONYCH W GMINIE LIPOWA.

Numer ogłoszenia BZP : 212469 - 2011; data zamieszczenia: 05.08.2011r.

Gmina Lipowa informuje, że w dniu 24 sierpnia 2011r. dokonano wyboru oferty w postępowaniu nr RTI.4.2011 na: Świadczenie usług w zakresie transportu niepełnosprawnych dzieci z miejscowości: Lipowa, Leśna, Ostre i Słotwina położonych w Gminie Lipowa.

Do upływu terminu składania ofert tj. 17.08.2011r.godz. 10:00 została złożona oferta jednej firmy a mianowicie:

1. Biuro Turystyczno Przewozowe „EXPRES BUS” J Kruczyński 34-370 Rajcza ul. Górska13a. Cena oferty : 107 460,00 złote brutto.


Jako jedyna ważna wybrana została do realizacji oferta nr 1 złożona przez:
Biuro Turystyczno Przewozowe „EXPRES BUS” J Kruczyński 34-370 Rajcza ul. Górska13a. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów.
W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.

Umowa z wykonawcą zostanie podpisane w terminie zgodnym z Art. 94 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider