Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ujęcia wody, stacji uzdatniania oraz rurociągu grawitacyjnego wody surowej łączącego ujęcie z istniejącymi zbiornikami wody

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ujęcia wody, stacji uzdatniania oraz rurociągu grawitacyjnego wody surowej łączącego ujęcie z istniejącymi zbiornikami wody

Numer ogłoszenia BZP: 266934-2011; data zamieszczenia: 31.08.2011r - usługi
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
• Adres strony internetowej zamawiającego: uglipowa@tenit.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ujęcia wody, stacji uzdatniania oraz rurociągu grawitacyjnego wody surowej łączącego ujęcie z istniejącymi zbiornikami wody.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ujęcia wody, stacji uzdatniania oraz rurociągu grawitacyjnego wody surowej łączącego ujęcie z istniejącymi zbiornikami wody. W ramach zamówienia Wykonawca wykona następujące opracowania: 1. Projekty budowlane (PB) oddzielne dla ujęcia wody, stacji uzdatniania wraz z połączeniem ze zbiornikami oraz niezbędne zmiany w istniejących zbiornikach w związku ze zmianą zasilania w wodę oraz rurociągu grawitacyjnego sporządzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r nr 243 poz. 1623) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r nr 120, poz. 1133) 2. Projekty wykonawcze (PW) wszystkich wymaganych branż sporządzonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 nr 202 poz. 2072) 3. Informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane 4. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), sporządzone według zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 nr 202 poz. 2072) 5. Przedmiary robót (PR) sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - Użytkowym (Dz. U. z 2004r nr 130, poz. 1389) 6. Kosztorysy inwestorskie (KI) sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - Użytkowym (Dz. U. z 2004r nr 130, poz. 1389) oraz pełnienie nadzoru autorskiego 7. Operat wodnoprawny oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia wodno prawnego na pobór wody oraz na budowę urządzeń wodnych. 8. Opracowania niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia i uzyskanie tej decyzji w imieniu Zamawiającego 9. Należy ustalić geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998r nr 126, poz. 839) wraz z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej lub ekspertyzy geotechnicznej. 10. Należy wykonać inwentaryzację drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody. Wykonawca dokona inwentaryzacji gatunkowej drzew i krzewów przewidzianych w projekcie do wycinki, z dokładnym i czytelnym zaznaczeniem (kolorem i numerem) drzew i krzewów do usunięcia. Inwentaryzacja winna zawierać m.in.: informację o właścicielu lub posiadaczu nieruchomości (ustalenie właściciela i posiadacza), na której rosną drzewa i krzewy, numer ewidencyjny działki, z której będą usuwane drzewa lub krzewy, nazwę gatunków drzew i krzewów, obwód pnia na wysokości 1,30 m, wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy. Wykonanie inwentaryzacji dotyczy także drzew i krzewów znajdujących się na gruntach leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych. Ponadto należy określić koszty wycinki krzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia. 11. Wykonawca realizujący zamówienie załatwi wszelkie formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę w imieniu Zamawiającego. Zamówienie obejmuje również koszty przygotowania dokumentacji geodezyjnej w tym mapy do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów, itp. 12. Przedmiot zamówienia winien być zaprojektowany zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień złożenia wniosku o pozwolenie na realizację inwestycji (w tym z przepisami techniczno - budowlanymi), oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć - projektant winien dołączyć do projektu oświadczenie o spełnieniu powyższego warunku..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 16.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek wiedzy i doświadczenia oceniony zostanie na podstawie wykazu prac wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w tych latach wykonawca zrealizował co najmniej jedno zamówienie na opracowanie projektu ujęcia wody. Należy załączyć dokumenty (referencje, protokoły zdawczo - odbiorcze) potwierdzające przyjęcie zamówienia przez zlecającego.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie oceniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca oświadczy, że posiada po 1 osobie posiadającej uprawnienia budowlane (o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, w zakresie konstrukcjyno - budowlanym budynków oraz innych budowli i są członkami właściwej izby samorządu zawodowego
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. wypełniony Formularz ofertowy (Załącznik Nr 2 do SIWZ) zawierający m.in.: - oświadczenie o zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym projektu umowy) i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o uznaniu się za związanymi określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania, - oświadczenie o przyjęciu: terminu płatności i terminu związania ofertą, . b) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, c) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Działając zgodnie z Art.144 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach: 1) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek a) przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp., b) działania siły wyższej, 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) 3) inne, z zastrzeżeniem art. 140 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ug-lipowa.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipowa 34-324 Lipowa 708 Sekretariat Wójta - II piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieOgłoszenie o wyborze oferty

Lipowa, dnia 30.09.2011r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Lipowa informuje, że zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) w dniu 29 września 2011r. dokonano wyboru oferty w postępowaniu nr RTI.271.5.2011 na:

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ujęcia wody, stacji uzdatniania oraz rurociągu grawitacyjnego wody surowej łączącego ujęcie z istniejącymi zbiornikami wody

Numer ogłoszenia BZP: 266934 - 2011; data zamieszczenia: 31.08.2011

Do upływu terminu składania ofert tj. 12.09.2011r do godz. 10.00 złożono 6 ofert.:

Jako najkorzystniejsza wybrana została do realizacji oferta nr 1 złożona przez firmę:

„KOMA” Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c. Jan Kozłowski
Bartłomiej Kozłowski, Katarzyna Kozłowska 91-420 Łódź ul. Północna 27/29 p.111
Cena oferty:
Netto: 47 000,00 Brutto: 57 810,00

Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów.
W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.

Oferta nr 2 złożona przez firmę:
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Spółka z o.o. ul Opolska1 1-19 lok.1 Wrocław 52-010
jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 21,46 punktów.

Oferta nr 3 złożona przez firmę:
NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Bór143/157 42-202 Częstochowa
jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 29,75 punktów.

Oferta nr 4 złożona przez firmę :
STAAND Ośrodek Usług Inżynierskich Spółka z o.o. 31-523 Kraków ul . Kasprowicza 22
jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 22,18 punktów.

Oferta nr 5 złożona przez firmę:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo -Handlowe VITARO Jędrzejczyk Wojciech siedziba Dziepółć 3 97-500 Radomsko ul. 11 Listopada 11e/39
jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 75,81punktów.

Oferta nr 6 złożona przez firmę:
Zakład Usług Budowlanych Projektowanie i Nadzór Inwestycji mgr inż. Bogdan Krawczyk 34-300 Żywiec uL. Jodłowa 26
jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 50,27 punktów.

Umowa z wykonawcą zostanie podpisane w terminie zgodnym z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider