Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011 2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012
Numer ogłoszenia w BZP: 268269 - 2011; data zamieszczenia: 12.10.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011 2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w następujących rejonach: Rejon I. - S 1405 Żywiec - Lipowa - Buczkowice dł. 9.699 km - S 1402 Słotwina - Godziszka dł. 2,500 km Planowana liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi około 330 godzin. W tym: piaskarka z pługiem 200 godzin, ciągnik z pługiem 90 godzin, pług wirnikowy 20 godzin, ładowarka 20 godzin. Rejon II. - S 1455 Pietrzykowice - Lipowa- Ostre -Twardorzeczka - Leśna dł. 13,200 km - S 1458 Radziechowy - Twardorzczka - Lipowa dł. 1,000 km. Planowana liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi około 335 godzin. W tym: piaskarka z pługiem 205 godzin, ciągnik z pługiem90 godzin, pług wirnikowy 20 godzin, ładowarka 20 godzin. w okresie od podpisania umowy do 15 kwietnia 2012 roku. zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2. Zamówienie dotyczy kompleksowego prowadzenia zimowego utrzymania dróg powiatowych tj. obejmuje usługi odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej dróg powiatowych położonych na terenie gminy Lipowa.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Udokumentują wykonywanie w przeciągu ostatnich trzech lat wykonywanie usług w zakresie odśnieżania, o wartości nie mniejszej niż wartość przedłożonej oferty. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą warunku granicznego - spełnia/ nie spełnia;
III.3.3) Potencjał techniczny - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie potencjału technicznego poosiadają: - 1 piaskarkę z pługiem typu ciężkiego i lekkiego - 1ciągnik z pługiem - pług wirnikowy - ładowarkę o pojemności łyżki 1,5 m3 lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego ; Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń metodą warunku granicznego - spełnia/ nie spełnia;
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie maja dostarczyć oferenci w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1. Ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, raz o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 3. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert. Warunek aktualności spełniać będzie również dokument wystawiony z datą wcześniejszą, lecz odpowiednio potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie. 4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i w Urzędzie Skarbowym - załącznik nr 4. 5. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji warunków przetargu zawartych w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach - załącznik nr 5. 6. Oświadczenie, że oferent pozostaje związany ze złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert - załącznik nr 6 7.Wykaz usług w zakresie odśnieżania - załącznik nr 7. 8. Wykaz posiadanego sprzętu - załącznik nr 8. 8. Podpisany i zaparafowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 9. Wykaz informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników z podaniem podstawy prawnej. 10. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy występujący wspólnie. -Ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, zgodnie z art. 366 Kodeksu cywilnego. -Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. -Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. -Wszelka korespondencja między zamawiającym a wykonawcami wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. -W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie dokumenty wymienione w pkt.IX ppkt: 1-10 musi być złożony przez każdego wykonawcę. 12. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Oferent ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. UWAGA! 1.Dokumenty, o których mowa wyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta (tzn. opatrzone datą, napisem za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta).
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Działając zgodnie z Art.144 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach: Zmian ogólnych: - zmiany będące skutkiem poprawy oczywistej pomyłki pisarskiej bądź rachunkowej. - zmiany stanu prawnego mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zmian wpływających na wynagrodzenie - możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) - z obniżeniem kosztu wykonania robót a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy ( na korzyść Zamawiającego) wynikająca z przyczyn, organizacyjnych, których przed zawarciem umowy nie można było przewidzieć. Innych zmian - z zastrzeżeniem art. 140 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych
2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną przez Zamawiającego, zatwierdzonego przez Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w umowie i ustawie oraz gdy: a) zostanie ogłoszona likwidacja Wykonawcy, b) Wykonawca dopuścił się rażącego naruszenia innych istotnych postanowień umowy,
4. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: przetargi.ug-lipowa.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipowa 34-324Lipowa pok.3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Lipowa 34-324Lipowa parter - biuro podawcze.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Rejonie I.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg : - S 1405 Żywiec - Lipowa - Buczkowice dł. 9.699 km - S 1402 Słotwina - Godziszka dł. 2,500 km Planowana liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi około 330 godzin. W tym: piaskarka z pługiem 200 godzin, ciągnik z pługiem 90 godzin, pług wirnikowy 20 godzin, ładowarka 20 godzin.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Rejonie II.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg : - S 1455 Pietrzykowice - Lipowa- Ostre -Twardorzeczka - Leśna dł. 13,200 km - S 1458 Radziechowy - Twardorzczka - Lipowa dł. 1,000 km. Planowana liczba godzin pracy w całym sezonie wynosi około 335 godzin. W tym: piaskarka z pługiem 205 godzin, ciągnik z pługiem90 godzin, pług wirnikowy 20 godzin, ładowarka 20 godzin..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY w przetrgu nieograniczonym na:Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012

Lipowa, dnia 24.10.2011r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr RTI.271.7.2011 na:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012
Numer ogłoszenia w BZP: 268269 - 2011; data zamieszczenia: 12.10.2011


Gmina Lipowa informuje, że w dniu 24 Października 2011r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu nr RTI.7.2011 na:
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012

Do upływu terminu składania ofert tj. 20.10.2011r.godz. 10:00 złożono dla każdej z dwóch części po 1 ofercie a mianowicie :

Dla części 1 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Rejonie I.

1.Oferta nr2: Firmy- Usługi Transportowe Sprzętem Rolniczym Czesław Sowa Sienna 143 34-300 Żywiec za kwotę 52 750,00 netto, 56970,00 brutto.

Dla części 2 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Rejonie II.
1.Oferta nr1: Firmy Usługi Transportowe Jan Luranc 34-326 Pietrzykowice ul. Zgodna 7 za kwotę 51 900,00 netto, 56 052,00 brutto

Dla części 1 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Rejonie I.
Jako jedyna i ważna wybrana została do realizacji oferta nr 2 złożona przez: Firmę Usługi Transportowe Sprzętem Rolniczym Czesław Sowa Sienna 143 34-300 Żywiec
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.

Dla części 2 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Rejonie I.
Jako najkorzystniejsza wybrana została do realizacji oferta nr 1 złożona przez: Firmę Usługi Transportowe Jan Luranc 34-326 Pietrzykowice ul. Zgodna 7
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu. Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów. W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.


Umowy z wykonawcami zostaną podpisane w terminie zgodnym z Art. 94 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider