Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OPRACOWANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LIPOWA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA OPRACOWANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LIPOWA
Numer ogłoszenia W Biuletynie Zamówień Publicznych: 78456 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Lipowej , Lipowa 708, 34-324 Lipowa, woj. śląskie.
Adres strony internetowej zamawiającego: przetargi@ug-lipowa.com
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LIPOWA.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest : Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa, zgodnie z uchwałą Nr VI 23 11 Rady Gminy Lipowa z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipowa załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Obszar i granice opracowania: w granicach administracyjnych Gminy Lipowa, powierzchnia opracowania 58 km2. 6 sołectw załącznik nr 9 do SIWZ. 3. Studium należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności: - ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dz.U. z 2004 r. Nr 118, poz. 1233; - przepisów szczególnych dotyczących ochrony środowiska, ochrony przyrody, zabytków, prawa wodnego, ochrony gruntów rolnych i leśnych, itd. 4. Opracowanie projektu studium winno być poprzedzone wariantowymi koncepcjami terenu objętego opracowaniem, które podlegać będzie akceptacji Zamawiającego. 5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona: - dokumentację formalno - prawną prac nad studium, - opracowania graficzne informacji planistycznych stanowiących zasób materiałów wyjściowych i analiz, - propozycje zmian obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, - analizę uwag dotyczących projektu zmiany studium oraz przygotowanie stanowiska wójta gminy dotyczącego ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia - inwentaryzację urbanistyczną - prace terenowe wizja terenowa zainwestowania i uzbrojenia terenu oraz elementów przyrodniczych, - przygotowanie merytoryczne dokumentów formalno-prawnych projekty pism zgodnie z art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym- ogłoszenia, obwieszczenia, wykazy zestawienia, wystąpienia, uchwały i współpracę przy prowadzeniu procedury oraz dokumentacji prac planistycznych - inwentaryzację urbanistyczną - prace terenowe wizja terenowa zainwestowania i uzbrojenia terenu oraz elementów przyrodniczych, - prezentację projektu studium i uczestnictwo w publicznej dyskusji na temat przyjętych w projekcie rozwiązań; prezentację projektu studium podczas posiedzeń komisji Rady Gminy i Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, prezentacji projektu studium podczas sesji Rady Gminy. - rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany planu zagospodarowania złożonych wcześniej oraz analiza wniosków o których mowa w art. 11 pkt.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z przedstawieniem Zamawiającemu w formie pisemnej stanowiska o sposobie ich rozpatrzenia, - uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla przyjętych rozwiązań po zakończeniu każdego z etapów prac planistycznych - uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii wraz z przygotowaniem projektów pism do instytucji i organów opiniujących i uzgadniających studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - analizę otrzymanych opinii i uzgodnień wraz z przygotowaniem wykazu opinii oraz wprowadzeniem zmian wynikłych z uzyskanych opinii i uzgodnień, ewentualne wdrożenie ponownej procedury opiniowania i uzgadniania, - przygotowanie projektów pism związanych z wyłożeniem studium do publicznego wglądu - uczestniczenie i udzielanie niezbędnych wyjaśnień w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami oraz sporządzenie protokołu z tej dyskusji - analizę złożonych uwag do wyłożonego projektu studium, sporządzenie wykazu uwag wniesionych do projektu studium wraz z pisemnym stanowiskiem dotyczącym ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia - wprowadzenie zmian do projektu studium wynikających z uwzględnienia wniesionych uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ponowienie uzgodnień - przedłożenie Radzie Gminy Lipowa projektu studium po zmianach wynikających z uwzględnionych uwag - projekt uchwały wraz z załącznikami, - przygotowanie do przedstawienia Wojewodzie uchwały o uchwaleniu studium wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych - udział w czynnościach niezbędnych do ewentualnego doprowadzenia studium do zgodności z przepisami prawa, w sytuacji stwierdzenia nieważności uchwały przez Wojewodę. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawie oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania zamówienia Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich koniecznych opracowań uzupełniających w szczególności takich, jak: - prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, - wykonanie gminnej ewidencji zabytków zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U nr 162, poz. 1568 z 2003r., oraz nr 96 poz. 959 z 2004r. - wykonanie opracowania ekofizjograficznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych Dz. U. Nr 155, poz. 1298 na obszar objęty zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, - opracowanie projektów dokumentów, o których mowa w art. 11 pkt. 10 i art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz prowadzenie postępowania formalno-prawnego w imieniu Wójta Gminy, zgodnie z wymogami ustawy jw. 7. W zakresie prowadzenia postępowania formalno-prawnego Wykonawca zobowiązany jest do: - zapewnienia obsługi wyłożenia projektu zmiany studium uwarunkowań do publicznego wglądu w pełnym ich okresie wyłożenia, - uczestniczenia w publicznych dyskusjach, o których mowa w art. 11 pkt. 10 i art. 17 pkt. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, cyklicznej prezentacji poszczególnych etapów, jak również uczestniczenia w innych spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego związanych z przedmiotem zamówienia, w tym w posiedzeniach Komisji Rady Gminy i sesjach. - Wszystkie czynności będące przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie wykonać we własnym zakresie i na własny koszt, co uwzględni przy sporządzaniu oferty na zadanie jw. m. in.: opracowanie, redagowanie projektów pism zawiadamiających, uzgadniających, obwieszczających, opiniujących itp. redagowanie projektów ogłoszeń, przygotowanie projektów zawiadomień, obwieszczeń - również do prasy o wyłożeniu do publicznego wglądu itp. - Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania map do celów planistycznych na własny koszt, 8. Zamawiający przekaże wykonawcy materiały znajdujące się w jego posiadaniu, a mogące służyć do opracowania przedmiotu zamówienia. 9. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu: - kompletny projekt uchwały w sprawie uchwalenia studium zawierającego część tekstową i graficzną w formie papierowej - 5 egz. oraz wersję elektroniczną utworzoną w Edytorze Aktów Prawnych pliki w formacie *xlm - 1 egz.; - prognozę oddziaływania na środowisko- 5 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej CD/DVD; - opracowanie ekofizjograficzne - 5 egz. + 1 egz. w wersji elektronicznej CD/DVD; - rysunek kolorowy studium w skali 1:10 000 - 5 egz. w tym: 1 egzemplarz, zafoliowany; - rysunek kolorowy studium w skali 1: 5000 oddzielnie dla każdego z 6 sołectw - po 5 egz. na każde sołectwo, w tym: po 1 egz. zafoliowanym- łącznie 30 egz. - tekst studium w formie tradycyjnej - 5 egz.; - studium w wersji elektronicznej - 5 płyt CD/DVD nośnik elektroniczny do odczytu i wydruku, a dodatkowo zapis części graficznej - format plików: JPG, DWG, PDF, DXF; - dokumentację formalno-prawną prac nad studium; - Gminną ewidencję zabytków na płycie CD - stanowiącą bazę danych, z możliwością dowolnego wglądu i wydruku wraz z wydrukiem po jednym egzemplarzu karty dla każdego obiektu, około 150 obiektów zabytkowych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.40.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 15.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM Zamawiający nie żąda wadium
III.2) ZALICZKI: Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, iż w okresie 3 lat poprzedzających złożenie oferty wykonał co najmniej 3 studia lub zmiany studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w tym min. 1 studium Gminy wiejskiej o powierzchni nie mniejszej niż 30,00 km2 lub równoważne zmiany mpzp. Za opracowane plany należy rozumieć plany uchwalone i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym, których zakończenie nastąpiło w okresie 3 lat poprzedzających złożenie oferty, Ocena tego warunku zostanie dokonana na podstawie: wykazu usług - załącznik nr 4 SIWZ wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert a jeśli okres działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Uwaga: Do oceny spełniania warunku Zamawiający zakwalifikuje tylko te zadania, które zakończono w okresie ostatnich 3 lat przed dniem ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje co najmniej 1 pracownikiem posiadającym aktualny wpis na listę członków odpowiedniej izby urbanistów, o której mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późn. zm., który będzie pełnić funkcję głównego projektanta zmiany studium Ocena tego warunku zostanie dokonana na podstawie: wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia załącznik nr 5 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami wykaz wykonywanych przez pracowników prac musi odpowiadać zakresowi zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna za spełniony ten warunek jeśli wykonawca posiada zdolność kredytową na poziomie 100 tys. zł i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50 tys. zł. Na potwierdzenia spełniania tego warunku wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest złożyć: a/ oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy -ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ , b/ wykaz zrealizowanych zamówień tożsamych w okresie ostatnich trzech lat w zakresie: - wykonania co najmniej 3 studiów lub zmian studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (w tym min. 1 studium Gminy wiejskiej) o powierzchni nie mniejszej niż 30,00 km2 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane należycie zgodnie z obowiązującymi zasadami wg ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ. - lub równoważne zmiany mpzp. Za opracowane plany należy rozumieć plany uchwalone i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym, których zakończenie nastąpiło w okresie 3 lat poprzedzających złożenie oferty. c/ wykaz kadry technicznej przeznaczonej do realizacji zamówienia wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego - ZAŁĄCZNIK NR 5 do SIWZ, (do wykazu należy dołączyć kserokopię zaświadczenia o wpisie do właściwej Izby Samorządu Zawodowego oraz kserokopię uprawnień) 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć : a/ oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP - zgodnych z treścią ZAŁĄCZNIKA NR 3 SIWZ b/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c/ Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; d/ Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia- ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia - załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. XI.2a-d. 5. Dokumenty podmiotów zagranicznych Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Inne dokumenty lub oświadczenia; a/ Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ. b/ pełnomocnictwo (wraz z określeniem jego zakresu) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik (jeśli dotyczy) c/ pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (jeśli dotyczy) d/ parafowany projekt umowy (ZAŁĄCZNIK nr 7 do SIWZ) Każdy z wykonawców występujących wspólnie musi złożyć oddzielnie dokument wskazany w pkt. 6b.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT - najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.ug-lipowa.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Lipowa, 34-324 Lipowa nr 708.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Lipowa, 34-324 Lipowa nr 708, Biuro Obsługi Klienta.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:OPRACOWANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LIPOWA Numer ogłoszenia BZP: 78456 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012

Lipowa, dnia 16.04.2012r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Lipowa informuje, że zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113 poz. 759 ze zm.) w dniu 29 września 2011r. dokonano wyboru oferty w postępowaniu nr RI.3.2012 na:

OPRACOWANIE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY LIPOWA
Numer ogłoszenia BZP: 78456 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012

Do upływu terminu składania ofert tj. 28.03.2012r do godz. 10.00 złożono 8 ofert.:
Cena jest jedynym kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu.
Jako najkorzystniejsza wybrana została do realizacji oferta nr 4 złożona przez firmę:

Wykonawca: ASTA-PLAN Pracownia Urbanistyczno-Architektoniczna Anna Staniewicz
30-045 Kraków, ul. Królewska 80/12
Cena oferty Netto: 44 000,00 Brutto 54 120,00
Oferta jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 100 punktów.
W związku z tym na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wybiera się tę ofertę jako najkorzystniejszą.

Oferta nr 1 złożona przez firmę:
Wykonawca: SoftGIS s.c. ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław
jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 64,7punktów.

Oferta nr 3 złożona przez firmę :
Wykonawca: Lex Urbi Paweł Niemiec, ul. Semaforowa 41/7, 52-115 Wrocław
jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 30,98 punktów.

Oferta nr 5 złożona przez firmę:
Wykonawca: Pracownia Projektowa Pro-Forma s.c. 44-200 Rybnik, ul. Kościuszki 22
jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 50,86 punktów.

Oferta nr 6 złożona przez firmę:
Wykonawca: Instytut Rozwoju Miast, 30-015 Kraków ul. Cieszyńska 2
jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 60,27 punktów.

Oferta nr 7 złożona przez firmę:
Wykonawca: Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o.
44-200 Rybnik ul. Sobieskiego 15
jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 68,75punktów.

Oferta nr 8 złożona przez firmę:
Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania Sp. z o.o.
58-500 Jelenia Góra, ul. Mickiewicza 26
jest zgodna z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała 77,88 punktów.

Oferta nr 2 złożona przez firmę:
Wykonawca: Autorska Pracownia Urbanistyczna PLAN mgr inż. arch. Bogdan Chaber
43-300 Bielsko-Biała, ul. Powstańców Śląskich 6/311
została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24, ust. 2 pkt 4, a złożona oferta została odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5. Pomimo wezwania do uzupełnienia ofert wykonawca nie dostarczył w wymaganym terminie dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana należycie zgodnie z obowiązującymi zasadami / rozdział XII. 1.b SIWZ ./

Umowa z wykonawcą zostanie podpisane w terminie zgodnym z Art. 94 ust 1pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider