Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Lipowa dla rejonu II.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zarząd Gminy w Lipowej, 34-324 Lipowa 708,
woj.śląskie, powiat żywiecki, ogłasza
przetarg nieograniczony na zimowe
utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na
terenie Gminy Lipowa dla rejonu II.
MIEJSCE REALIZACJI:teren Gminy Lipowa
TERMIN REALIZACJI: od listopada 2002 do
kwietnia 2003 roku.
KRYTERIA WYBORU OFERT I ICH ZANCZENIE:
cena(koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia
można odebrać w siedzibie zamawiającego
pokój nr 3.
Uprawniona do kontaktu z oferentami jest
LUCYNA PIEKIELSKA, tel.(33) 867-18-48 w
godzinach od 8.00 - 14.00.
Oferty należy składać w siedzibie
zamawiającego pokój nr 13.
Termin składania ofert upływa dnia:
22.11.2002 roku o godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi: 22.11.2002 roku o
godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego,
pokój nr 9.
Postępowanie będzie prowadzone z
zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie
wykluczeni na podstawie art.19,ust.1 i
art.22, ust.7 ustawy o zamówieniach
publicznych,spełniający następujące warunki
dodatkowe:
a)w zakresie potencjału technicznego:
- posiadać lub mieć dostęp do w pełni
sprawnych jednostek, sprzętu, pojazdów lub
innego sprzętu technicznego.
b)w zakresie doświadczenia zawodowego:
- posiadać doświadczenie zawodowe w
prowadzeniu akcji zimowej.
c)w zakresie dyspozycyjności:
- w przypadku nagłych zmian pogody
rozpoczęcia pracy w ciągu 2 godzin od
powiadomienia.Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Lipowa dla rejonu II.

Przetarg dla rejonu II został unieważniony na podstawie art.27 b ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz.664), ponieważ złożona została tylko jedna oferta.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider