Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

WYKONANIE DOCIEPLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LIPOWEJ DOLNEJ

Lipowa 12.02.2003r.O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy Lipowa -Przedszkole w Lipowej, 34 324 Lipowa,
tel. (033) 8671848, fax 8671849, ogłasza przetarg nieograniczony na:

"WYKONANIE DOCIEPLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LIPOWEJ DOLNEJ"

Okres realizacji Zamówienia: do 15 maja 2003r.
Wadium - 1 000 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr 3.
Cena formularza 30 zł. /słownie: trzydzieści złotych /.
Uprawniony do kontaktu z oferentami : Dominika Gąsiorek ,Pytlarz Jacek
tel. ( 033 ) 8671848 w godz. 800 - 1400.
Termin składania ofert upływa : 04.03.2003r. o godz. 10.00.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w : Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr 13 - do dnia 04.03.2003r. do godz. 10.00.
Koperta powinna być oznaczona -
"WYKONANIE DOCIEPLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LIPOWEJ DOLNEJ"
Otwarcie ofert nastąpi dnia : 04.03.2003r. ogodz. 12.00 w siedzibie Przedszkola w Lipowej Dolnej.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 i art.22 ust.7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe: Spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 100%


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA "WYKONANIE DOCIEPLENIA BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LIPOWEJ DOLNEJ"

Urząd Gminy Lipowa -Przedszkole w Lipowej, 34 324 Lipowa,
tel. (033) 8671848, fax 8671849, informuje,
że w wyniku przetargu ogłoszonego na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej w dniu 12.03.2003r. na:

"WYKONANIE DOCIEPLENIA PRZEDSZKOLA
W LIPOWEJ DOLNEJ"

że jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta

Zakład Remontowo Budowlany

"AZBUD" Andrzej Zawada

Cisiec 854

Wartość wybranej oferty wynosi 29.383,00 zł /netto/
Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote netto.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider