Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LIPOWEJ

Urząd Gminy Lipowa -Przedszkole w Lipowej, 34 324 Lipowa,
tel. (033) 8671848, fax 8671849, ogłasza przetarg nieograniczony na:

"WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LIPOWEJ"

Okres realizacji Zamówienia: do 30 kwietnia 2003r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr 3.
Uprawniony do kontaktu z oferentami : Pytlarz Jacek
tel. ( 033 ) 8671848 w godz. 9.00- 13.00.
Termin składania ofert upływa : 31.03.2003r. o godz. 10.00.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w : Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr 13 - do dnia 31.03.2003r. do godz. 10.00.
Koperta powinna być oznaczona -
"WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LIPOWEJ"
Otwarcie ofert nastąpi dnia : 31.03.2003r. ogodz. 12.00 w siedzibie Przedszkola w Lipowej Dolnej.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 i art.22 ust.7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe: Spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 100%
Termin składania ofert: 31-03-2003 10:00:00OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA "WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LIPOWEJ"

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy Lipowa -Przedszkole w Lipowej, 34 324 Lipowa,
tel. (033) 8671848, fax 8671849, informuje,
że w wyniku przetargu ogłoszonego na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej w dniu 20.03.2003r. na:

WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W LIPOWEJ


że jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta

Zakład Budowlano Montażowy

"PROBUD" Ryszard Adamek

34-300 Żywiec ul.Leśnianka 102 A

Wartość wybranej oferty wynosi 14.447,47 zł /netto/
Słownie: czternaście tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 47/100.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider