Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

WYKONANIE MURU OPOROWEGO PRZY SALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE

Urząd Gminy Lipowa -Gimnazjum w Twardorzeczce, 34 324 Lipowa,
tel. (033) 8671252, fax 8671252, ogłasza przetarg nieograniczony na:

WYKONANIE MURU OPOROWEGO PRZY SALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE
Okres realizacji Zamówienia: do 15 maja 2003r.
Wadium - 1 000 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr 3.
Cena formularza 30 zł. /słownie: trzydzieści złotych /.
Uprawniony do kontaktu z oferentami : Pytlarz Jacek
tel. ( 033 ) 8671848 fax.( 033 ) 8671849 w godz. 900 - 1300.
Termin składania ofert upływa : 08.04.2003r. o godz. 10.00.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w : Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr 13 - do dnia 08.04.2003r. do godz. 10.00.
Koperta powinna być oznaczona -
"WYKONANIE MURU OPOROWEGO PRZY SALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE" Otwarcie ofert nastąpi dnia : 08.04.2003r. ogodz. 12.00 w Gimazjum w Twardorzeczce /gabinet Dyrektora/ Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 i art.22 ust.7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe: Spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 100%OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: "WYKONANIE MURU OPOROWEGO PRZY SALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE"

Urząd Gminy Lipowa - Gimnazjum w Twardorzeczce, 34-324 Lipowa, tel. (033) 8671252, fax 8671252, informuje,
że w wyniku przetargu ogłoszonego na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej w dniu 21.03.2003r. na:

"WYKONANIE MURU OPOROWEGO PRZY SALI SPORTOWEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE"

że jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta

Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowo - Usługowego "REMBUD"
34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 48

Wartość wybranej oferty wynosi 47.900,00 brutto
Słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset złotych brutto.
PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider