Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

"PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE ORAZ ROBÓT PRZYLEGŁYCH"

Urząd Gminy Lipowa - Gimnazjum w Twardorzeczce, 34-324 Lipowa,
tel. (033) 8671252, fax 8671252, ogłasza przetarg nieograniczony na:

"PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE ORAZ ROBÓT PRZYLEGŁYCH"

Okres realizacji zamówienia: do czasu zakończenia inwestycji lecz nie dłużej niż 3 lata.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr 3.
Uprawniony do kontaktu z oferentami : Tlałka Piotr
tel. (033) 8671252, fax 8671252,
Termin składania ofert upływa : 08.04.2003r. o godz. 10.00.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr 13 - do dnia 08.04.2003r. do godz. 10.00.
Koperta powinna być oznaczona:
PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE ORAZ ROBÓT PRZYLEGŁYCH"
Otwarcie ofert nastąpi dnia : 08.04.2003r. o godz. 12.30 w Gimnazjum w Twardorzeczce /gabinet Dyrektora/
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 i art.22 ust.7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 100%OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:"PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE ORAZ ROBÓT PRZYLEGŁYCH"

Lipowa dnia 08.04.2003r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy Lipowa - Gimnazjum w Twardorzeczce,
34-324 Lipowa, tel. (033) 8671252, fax 8671252, informuje,
że w wyniku przetargu ogłoszonego na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej w dniu 31.03.2003r. na:

"PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANYCH
I WYKOŃCZENIOWYCH SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE ORAZ ROBÓT PRZYLEGŁYCH"
że jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta

Zakładu Usług Przygotowawczo - Realizacyjnych "UNIBUD"
mgr inż. Mieczysław Kozieł
ŻYWIEC ul. Isep 30

Wartość wybranej oferty wynosi 1,00% brutto od wartości kosztorysowej netto.
Słownie: jeden procent butto od wartości kosztorysowej netto.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider