Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

WYKONANIE STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO, POWYŻEJ STANU ZEROWEGO BEZ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ, SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE.

Urząd Gminy w Lipowej, 34-324 Lipowa, Lipowa 708 -
Gimnazjum w Twardorzeczce, woj. śląskie, pow. żywiecki, uglipowa@tenit.com.pl, e-mail: uglipowa@poczta.fm, ogłasza przetarg nieograniczony na :
wykonanie stanu surowego zamkniętego, powyżej stanu zerowego
bez stolarki zewnętrznej, sali gimnastycznej
przy gimnazjum w Twardorzeczce.
(PKWiU: 45.21.1)
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - 30 września 2003 r.
Wadium - 30 000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 3, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Pytlarz Jacek
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl, tel. 867-18-48, lok. 3, w godz. 9.00 - 13.00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 13.
Termin składania ofert upływa dnia 12.05.2003 o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.05.2003 o godzinie 12:00 w Gimnazjum w Twardorzeczce pokój 42.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1
i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
a) W zakresie sytuacji finansowej:
* mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi wystarczającym do
realizacji robót,
b) W zakresie potencjału kadrowego:
* mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel na
stanowiskach wykonawstwa i dozoru technicznego.
c) W zakresie potencjału technicznego:
* posiadać lub mieć zapewniony dostęp / przez dzierżawę, wynajem,
leasing lub w inny sposób/ do w pełni sprawnych jednostek,
sprzętu,pojazdów lub innego wyposażenia technicznego.
d) W zakresie doświadczenia zawodowego:
* zrealizował jako główny wykonawca w okresie ostatnich
trzech lat co najmniej dwa zamówienia o charakterze i
złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówieniaOGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIIEOGRANICZONYM NA: WYKONANIE STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO POWYŻEJ STANU ZEROWEGO, BEZ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE

Urząd Gminy Lipowa - Gimnazjum w Twardorzeczce, 34-324 Lipowa, tel. (033) 8671252, fax 8671252, informuje,
że w wyniku przetargu ogłoszonego w Biuletynie Zamówień publicznych Nr 38 z dnia 26.03.2003r.pod pozycją 15170 oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej w dniu 26.03.2003r. na:
WYKONANIE STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO POWYŻEJ STANU ZEROWEGO, BEZ STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE
jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta
Zakładu Budownictwa Ogólnego i Handlu
"WIM-BUD" Włoch i Marszałek Sp.J.
34-300 Żywiec ul.Ks. Stanisława Słonki 24
Wartość wybranej oferty wynosi 944 130,00 brutto
Słownie: dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sto trzydzieści złotych brutto.


PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider