Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

"OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LIPOWA"

O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy Lipowa 34 324 Lipowa,
tel. (033) 8671848, fax 8671849, ogłasza przetarg nieograniczony na:

"OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY LIPOWA"

Termin realizacji Zamówienia: do 30 listopada 2003r.
Wadium - 500 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr.3.
Cena formularza 20 zł. / słownie dwadzieścia złotych /.
Uprawniony do kontaktu z oferentami : Maria Jasek
tel. ( 033 ) 8671848 w godz. 800 - 1400.
Termin składania ofert upływa : 30.05.2003r. o godz. 1000.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w : Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr 13 - do dnia 30.05.2003r. do godz. 1000.
Koperta powinna być oznaczona -
"OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY LIPOWA"
Otwarcie ofert nastąpi dnia : 30.05.2003r. ogodz. 1200 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 9
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, nie wykluczeni na podstawie art.19 i art.22 ust.7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 100%


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA "OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LIPOWA"

Przetarg został unieważniony na podstawie art.27 b ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz.664), ponieważ złożona została tylko jedna oferta.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider