Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

"OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LIPOWA"

Lipowa 04.06.2003r.O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy Lipowa 34 - 324 Lipowa,
tel. (033) 8671848, fax 8671849, ogłasza przetarg nieograniczony na:

"OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY LIPOWA"

Termin realizacji Zamówienia: do 30 listopada 2003r.
Wadium - 500 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr.3.
Cena formularza 20 zł. / słownie dwadzieścia złotych /.
Uprawniony do kontaktu z oferentami : Maria Jasek
tel. ( 033 ) 8671848 w godz. 800 - 1400.
Termin składania ofert upływa : 18.06.2003r. o godz. 1000.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w : Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr 13 - do dnia 18.06.2003r. do godz. 1000.
Koperta powinna być oznaczona -
"OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY LIPOWA"
Otwarcie ofert nastąpi dnia : 18.06.2003r. o godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 9
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, nie wykluczeni na podstawie art.19 i art.22 ust.7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe:
Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 100%Ogłoszenie o wyniku przetargu na: OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY LIPOWA

Lipowa, dnia 18.06.2003r.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Urząd Gminy w Lipowej tel. (033) 867-18-48, Fax.867-18-49 ,informuje że w wyniku przetargu ogłoszonego na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej w dniu 04.06.2003r. na:
OPRACOWANIE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY LIPOWA że jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta
Firmy:
Bezkidzki Fundusz Ekorozwoju S.A.
w Bielsku- Białej
ul. Legionów 57
43- 300 Bielsko - Biała

Wartość wybranej oferty wynosi 14.000 (netto)
Słownie : czternaście tysięcy złotych.

PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider