Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

TERMOMODWERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LIPOWEJ.

Urząd Gminy w Lipowej, 34-324 Lipowa, Lipowa 708, woj. śląskie, pow. żywiecki,: ogłasza przetarg nieograniczony na:
TERMOMODWERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LIPOWEJ. (PKWIU: 45.32.1)
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - do 30 Sierpnia 2003 r.
Wadium - 3 000,00 zł. /słownie trzy tysiące złotych 00/100/
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 3, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Janusz Caputa, tel. 867-13-79, pokój 5 /sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lipowej/, w godz. 8,00- 13,00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój 13.
Termin składania ofert upływa dnia 18.07.2003 o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.07.2003 o godzinie 12:00 w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Lipowej.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
a) W zakresie sytuacji finansowej:
* mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi wystarczającym do
realizacji robót,
b) W zakresie potencjału kadrowego:
* mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel na
stanowiskach wykonawstwa i dozoru technicznego.
c) W zakresie potencjału technicznego:
* posiadać lub mieć zapewniony dostęp / przez dzierżawę, wynajem,
leasing lub w inny sposób/ do w pełni sprawnych jednostek,
sprzętu,pojazdów lub innego wyposażenia technicznego.
d) W zakresie doświadczenia zawodowego:
* zrealizował jako główny wykonawca w okresie ostatnich trzech lat co najmniej
dwa zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem
niniejszego zamówienia
e) Zawarte w SIWZOgłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego na: TERMOMODWERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LIPOWEJ

Szkoła Podstawowa w Lipowej informuje że w wyniku postępowania przetargowego na:
TERMOMODWERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W LIPOWEJ
wybrano ofertę Zakładu Remontowo Budowlanego AZBUD Andrzej Zawada 34-350 Cisiec 854
Cena wybranej oferty wynosi 109 809,00 zł brutto.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider