Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 W LIPOWEJ

Lipowa dnia 06.06.2003r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Urząd Gminy w Lipowej, 34-324 Lipowa, Lipowa 708, woj. śląskie, pow. żywiecki, ogłasza przetarg nieograniczony na:

WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 W LIPOWEJ.(PKWIU: 45.42.1)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - do 30 Lipca 2003 r.
Wadium - 2000,00 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 30,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 3, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Janusz Caputa, tel. 867-13-79, lok. Sekretariat Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lipowej, w godz. 8,00-13,00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 13 /sekretariat Urzędu Gminy/.
Termin składania ofert upływa dnia 27.06.2003 o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.06.2003 o godzinie 12:00 w Sekretariacie Szkoły Podstawowej w Lipowej pokój Nr5
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
zawarte w siwz.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA: WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 W LIPOWEJ

Lipowa dnia 01.07.2003r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy Lipowa - Szkoła Podstawowa Nr1 w Lipowej,
34-324 Lipowa, tel. fax (033) 8671379 informuje,
że w wyniku przetargu ogłoszonego w Biuletynie Zamówień publicznych Nr 77 z dnia 06.06.2003r.pod pozycją 31998 oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej w dniu 06.06.2003r. na:

WYMIANĘ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 W LIPOWEJ.(PKWIU: 45.42.1)

jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta

Firmy ALTEX" S.C.
Producent Okien i Drzwi z PCV i Aluminium
Irena i Tadeusz Frączkiewicz
43-370 Szczyrk ul. Poziomkowa 17
Wartość wybranej oferty wynosi 52 517,74 brutto
Słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemnaście złotych 74/100 brutto.


PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider