Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TWARDORZECZCE

Lipowa dnia 10.06.2003r.

Urząd Gminy w Lipowej Szkoła Podstawowa w Twardorzeczce, 34-324 Lipowa, Lipowa 708, woj. śląskie, pow. żywiecki,: ogłasza przetarg nieograniczony na:

TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TWARDORZECZCE

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - do 30 Sierpnia 2003 r.
Wadium - 600,00 zł. /słownie sześćset złotych złotych 00/100/
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy Lipowa lok.: 3.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Aldona Siwek, tel. 867-13-27, /Szkoła Podstawowa w Twardorzeczce gabinet dyrektora/, w godz. 8,00- 13,00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Lipowa pokój 13.
Termin składania ofert upływa dnia 01.07.2003 o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.07.2003 o godzinie 12:00 w Szkole Podstawowej w Twardorzeczce /gabinet dyrektora/.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe zawarte w SIWZ.OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA: WYKONANIE DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TWARDORZECZCE

Lipowa dnia 01.07.2003r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy Lipowa - Szkoła Podstawowa w Twardorzeczce, 34 324 Lipowa,
tel. (033) 8671327, informuje,
że w wyniku przetargu ogłoszonego na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej w dniu 10.06.2003r. na:

WYKONANIE DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TWARDORZECZCE

że jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta:

Zakładu Remontowo Budowlanego

"AZBUD" Andrzej Zawada Cisiec 854

34-350 Węgierska Górka

Wartość wybranej oferty wynosi - 23.863,00 zł /netto/
Słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt trzy złote 00/100.


PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider