URZĄD GMINY W LIPOWEJ

43-324 Lipowa 708

Telefon: (033) 867-13-29
Fax: (033) 867-36-28

WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TWARDORZECZCE

Lipowa dnia 10.06.2003r.


Urząd Gminy w Lipowej Szkoła Podstawowa w Twardorzeczce, 34-324 Lipowa, Lipowa 708, woj. śląskie, pow. żywiecki,: ogłasza przetarg nieograniczony na:

WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TWARDORZECZCE

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - do 30 lipca 2003 r.
Wadium - 600,00 zł. /słownie sześćset złotych 00/100/
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy Lipowa lok.: 3.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Aldona Siwek, tel. 867-13-27, /Szkoła Podstawowa w Twardorzeczce gabinet dyrektora/, w godz. 8,00- 13,00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Lipowa pokój 13.
Termin składania ofert upływa dnia 24.06.2003 o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.06.2003 o godzinie 12:00 w Szkole Podstawowej w Twardorzeczce /gabinet dyrektora/.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe zawarte w SIWZ.OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NA WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TWARDORZECZCE

Lipowa dnia 24.06.2003r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy Lipowa - Szkoła Podstawowa w Twardorzeczce, 34 324 Lipowa,
tel. (033) 8671327, informuje,
że w wyniku przetargu ogłoszonego na tablicy ogłoszeń, oraz na stronie internetowej w dniu 10.06.2003r. na:

WYMIANĘ POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TWARDORZECZCE

że jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta

Zakładu Budownictwa Ogólnego i Handlu
"WIM-BUD" Włoch i Marszałek Sp.J.
34-300 Żywiec ul Ks. St. Słonki 24

Wartość wybranej oferty wynosi 29.703,72 zł /netto/
Słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzy złote 72/100.