Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Wykonanie remontu dróg na terenie gminy Lipowa.

O G Ł O S Z E N I E


Urząd Gminy, 34-324 Lipowa , pow. żywiecki woj. śląskie
tel.(033) 8671848, fax 86718 49, ogłasza przetarg nieograniczony

na:
wykonanie remontu dróg na terenie gminy Lipowa.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Pracownikiem upoważnionym przez Zamawiającego do kontaktów
z oferentami: jest Lucyna Piekielska tel. 867-18-48.
Formularz zawierający Istotne Warunki Zamówienia w cenie 30 zł (brutto) można otrzymać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 3.
Wadium - 3.000 złotych.
Termin realizacji zamówienia : do dnia 15.09.2003 r.
Termin składania ofert upływa : 28.07.2003 r. o godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia : 28.07.2003 r. o godz. 1015 w siedzibie zamawiającego.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy :
1) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia ,
2) spełniają wymogi określone w art. 19 i 22 Ustawy o zamówieniach
publicznych.
Ogłoszenie o wyniku przetargu na wykonanie remontu dróg na terenie gminy Lipowa.

WÓJT GMINY LIPOWA , 34-324 LIPOWA 708

informuje, że w wyniku przetargu ogłoszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lipowej, internecie oraz w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych nr 91 z dnia 2.07.2003r., na:

"WYKONANIE REMONTU DRÓG NA TERENIE GMINY LIPOWA"


Jako najkorzystniejsza wybrana do realizacji została oferta:

ŻYWIECKA SPÓŁKA DROGOWA
" DROMIL" SP. Z O.O.
34-300 ŻYWIEC
UL. LEŚNIANKA 102 A

Wartość wybranej oferty wynosi: 119 506,54 zł./ brutto /.
Słownie: sto dziewiętnaście tysięcy pięćset sześć 54/100 złotych.

PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider