Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ I MONTAŻ STOLARKI OKIEMNNEJ I DRZWIOWEJ W NOWO BUDOWANEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE.

Twardorzeczka dnia 10.07.2003r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Urząd Gminy w Lipowej, 34-324 Lipowa Gimnazjum w Twardorzeczce woj. śląskie, pow. żywiecki, uglipowa@tenit.com.pl, e-mail: uglipowa@poczta.fm, ogłasza przetarg nieograniczony na:

DOSTAWĘ I MONTAŻ STOLARKI OKIEMNNEJ I DRZWIOWEJ W NOWO BUDOWANEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE. (PKWiU: 45.42.1)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - 30 WRZESIEŃ 2003.
Wadium - 3500,00 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 40,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 3, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Jacek Pytlarz , e-mail: uglipowa@tenit.com.pl, tel. /033/ 867-18-48, lok. 3, w godz. 8,00 - 13,00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 13 / SEKRETARIAT URZĘDU GMINY /.
Termin składania ofert upływa dnia 21.08.2003 o godzinie 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.08.2003 o godzinie 10:30 w GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE POKÓJ 42 /GABINET DYREKTORA/.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe, zawarte w SIWZ.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA : DOSTAWĘ I MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DO NOWO BUDOWANEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE.


Urząd Gminy Lipowa - Gimnazjum w Twardorzeczce, 34-324 Lipowa, tel. (033) 8671252, fax 8671252, informuje,
że w wyniku przetargu ogłoszonego w Biuletynie Zamówień publicznych Nr 96 z dnia 10.07.2003r.pod pozycją 40649 , na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w dniu 10.07.2003r. na:

DOSTAWĘ I MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ DO NOWO BUDOWANEJ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE.

że jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta

Firmy ALTEX" S.C.
Producent Okien i Drzwi z PCV i Aluminium
Irena i Tadeusz Frączkiewicz
43-370 Szczyrk ul. Poziomkowa 17

Wartość wybranej oferty wynosi 98 502,06 brutto
Słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwa złote 06/100 brutto.


PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider