Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO-FSO TYPU POLONEZ CARO 1,4 , 16 VK MODEL GLi , NR Rej. BLR 8836

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Gminy Lipowa 34 324 Lipowa,
tel. (033) 8671848, fax 8671849,
ogłasza przetarg nieograniczony na: SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO-FSO TYPU POLONEZ CARO 1,4 , 16 VK MODEL GLi , NR Rej. BLR 8836
Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 800 - 1400 przy Urzedzie Gminy w Lipowej.
Uprawniony do kontaktu z oferentami : PYTLARZ JACEK -Urząd Gminy Lipowa pokój Nr 3 tel. ( 033 ) 8671848 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 500 zł.
które należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy do dnia 10.09.2003r. do godz. 1000.
Wpłata wadim oznacza przyjęcie warunków przetargu.
Cena wywoławcza 3 500,00 zł brutto / słownie: trzy tysiące pięćset złotych /.
Termin składania ofert upływa : 10.09.2003r. o godz. 1000.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w : Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr 13 - do dnia 10.09.2003r. do godz. 1000.
Koperta powinna być oznaczona - SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO-FSO TYPU POLONEZ CARO 1,4 , 16 VK MODEL GLi , Nr Rej. BLR 8836
Oferta powinna zawierać dane osobowe oferenta, proponowaną cenę brutto określoną w złotych, oraz sposób kontaktu z oferentem.
Otwarcie ofert nastąpi dnia : 10.09.2003r.. w siedzibie Urzędu Gminy.
Urząd Gminy poinformuje oferentów o wyniku przetargu.
Wadium uczestnika który wygra przetarg zalicza się w poczet ceny nabycia samochodu a w wypadku uchylania się od kupna ulega przepadkowi, natomiast wadium pozostałych uczestników będzie do odbioru w kasie Urzędu Gminy w dniu 11.09.2003r.
Kryterium wyboru oferty jest : cena - 100%
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.OGŁOSZENIE OWYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na:SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO MARKI DAEWOO-FSO TYPU POLONEZ CARO 1,4

Przetarg został unieważniony z uwagi na fakt że do dnia 10.09.2005r.wpłynęłła tylko 1 oferta.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider