Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

WYKONANIE CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POMIESZCZEŃ GIMNAZJALNYCH PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYMGimnazjum w Twardorzeczce,
34 324 Lipowa,
tel. (033) 8671252, fax 8671252,
ogłasza przetarg nieograniczony na:

WYKONANIE CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POMIESZCZEŃ GIMNAZJALNYCH PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE

Okres realizacji Zamówienia: do 15 listopada 2003r.
Wadium - 2 000 zł.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w sekretariacie Gimnazjum w Twardorzeczce.
Cena formularza 30 zł. /słownie: trzydzieści złotych /.
Uprawniony do kontaktu z oferentami : TLAŁKA PIOTR
tel. ( 033 ) 8671252 w godz. 9.00 - 13.00.
Termin składania ofert upływa : 19.09.2003r. o godz. 10.00.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w : sekretariacie Gimnazjum w Twardorzeczce - do dnia 19.09.2003r. do godz. 10.00.
Koperta powinna być oznaczona -
WYKONANIE CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO I ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POMIESZCZEŃ GIMNAZJALNYCH PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM
W TWARDORZECZCE
Otwarcie ofert nastąpi dnia : 19.09.2003r. ogodz. 12.00 w Gimazjum w Twardorzeczce /gabinet Dyrektora/
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 i art.22 ust.7, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe: Spełniający wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 100%

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA:Wykonanie ciągu komunikacyjnego i roboty wykończeniowe pomieszczeń gimnazjalnych przy sali gimnastycznej Gimnazjum w Twardorzeczce

Twardorzeczka, 19.09.2003rGimnazjum w Twardorzeczce, 34-324 Lipowa tel.(033) 867-12-52 informuje, że w wyniku przetargu ogłoszonego w dniu 11.09.2003r. na tablicy ogłoszeń gimnazjum oraz Urzędu Gminy w Lipowej i stronie internetowej

na : Wykonanie ciągu komunikacyjnego i roboty wykończeniowe pomieszczeń gimnazjalnych przy sali gimnastycznej Gimnazjum w Twardorzeczce
że jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta:

Zakładu Budownictwa Ogólnego „WIM- BUD”,
34-300 Żywiec, ul. Ks. St. Słonki 24


Wartość wybranej oferty wynosi: 84 731,49 brutto, słownie: osiemdziesiątczterytysiącesiedemsettrzydzieścijedenzł. 49/100PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider