Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.

Lipowa, dnia 22 września 2003r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro.

Urząd Gminy w Lipowej, 34 324 Lipowa 708 pow. żywiecki woj. śląskie ogłasza przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych.

Miejsce realizacji: teren gminy Lipowa.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji (wymagany) -od listopada 2003 r. do kwietnia 2004 r.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 5,00 zł. brutto) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 3, lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawniona do kontaktów z oferentami - Lucyna Piekielska, tel. /033/ 8671848 pok.3,
w godz.8.00 - 14.00.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 13.

Termin składania ofert upływa dnia 14.10.2003 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.10.2003r o godz. 10.15. w siedzibie zamawiającego, pok.9.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1
i art.22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:

W zakresie potencjału technicznego

- posiadać lub mieć dostęp do w pełni sprawnych jednostek, sprzętu, pojazdów
lub innego sprzętu technicznego.

W zakresie doświadczenia zawodowego

- posiadać doświadczenie zawodowe w prowadzeniu akcji zimowej.

W zakresie dyspozycyjności

- w przypadku nagłych zmian pogody rozpoczęcia pracy w ciągu dwóch godzin od
powiadomienia.Ogłoszenie o wyborze oferty.

Wójt Gminy Lipowa,34-324 Lipowa 708 informuje,że w wyniku przetargu ogłoszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzedu Gminy w Lipowej,oraz internecie na "zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Lipowa jako najkorzystniejsza wybrana do realizacji została oferta firmy:

Dla Rejonu I
Usługi Transportowe Sprzetem Rolniczym
Sowa Czesław zam. 34-300 Żywiec Sienna 143

Wartość wybranej oferty wynosi:
piaskarka z pługiem ciężkim 74,90 zł. brutto,
ciągnik z pługiem i rozrzutnikiem 58,85 zł.brutto,
pług wirnikowy,183,00,- zł.brutto,
ładowarka fadroma 146.40 zł brutto.

Dla Rejonu II
Usługi Transportowe Roboty ziemne Zdzisław Rypień 34-300 Leśna 420.

Wartość wybranej oferty wynosi:
piaskarka z pługiem średnim 74,90 zł.brutto,
samochód Star 66 z pługiem stalowym,lub ciągnik gąsienicowy z pługiem ciężkim 69,55zł.brutto,
koparko-ładowarka z pługiem 58,85zł.brutto,
pług wirnikowy 183,00 zł. brutto.

Dla Rejonu III
Usługi Transportowo- Rolnicze Włodzimierz Gruszka 34-324 Lipowa 608.

Wartość wybranej oferty wynosi:
ciągnik Zetor 4X4 i ciągnik Ursus z pługiem średnim 74,90 brutto,ciągnik Ursus z pługiem stalowym 85,60 zł.brutto, ciągnik Ursus z pługiem wirnikowym 117,70.- zł.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider