Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA DRODZE „DO ŻARNÓWKI” W LIPOWEJ DOLNEJ


Urząd Gminy, 34-324 Lipowa , tel.(033) 8671848, fax 86718 49, ogłasza przetarg nieograniczony na :

WYKONANIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ NA
DRODZE „DO ŻARNÓWKI” W LIPOWEJ DOLNEJ
od km 0+200 do km 0+600


Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
Termin realizacji zamówienia : do 15.11.2003 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 3.
Uprawniona do kontaktu z oferentami : Lucyna Piekielska.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w : Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr 13 - do dnia 27.10. 2003 r. godz. 1000.
Otwarcie ofert nastąpi dnia : 27.10.2003 r. o godz. 1015 w siedzibie zamawiającego.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy :
1) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia ,
2) spełniają wymogi określone w art. 19 i 22 Ustawy o zamówieniach
publicznych ".


Lipowa, dnia 06.10.2003 r.Ogłoszenie o wyborze oferty -dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze "do Żarnówki "w Lipowej Dolnej w km 0+200 do 0+600.

Wójt Gminy Lipowa informuje, że w wyniku przetargu ogłoszonego na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu Gminy w Lipowej oraz internecie na:
wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze "do Żarnówki "w Lipowej Dolnej w km 0+200 do 0+600.
Jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta:
ŻYWIECKIEJ SPÓŁKI DROGOWEJ"DROMIL" SP. Z OO
34-300 Żywiec ul Leśnianka 102A
Wartość wybranej oferty wynosi: 30 634,96 zł./brutto/.
Słownie: trzyd\zieści tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 96/100.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider