Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na "modernizację oczyszczalni ścieków w Lipowej"

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Urząd Gminy w Lipowej, 34-324 Lipowa, Lipowa 708, woj. śląskie, pow. żywiecki, uglipowa@tenit.com.pl, e-mail: uglipowa@poczta.fm, ogłasza przetarg nieograniczony na modernizację oczyszczalni ścieków w Lipowej.(PKWiU: 93.05.1)
Miejsce realizacji: Lipowa.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - 15 kwiecień 2004r.
Wadium - 4 000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 30,00 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 3, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - Maria Jasek, e-mail: uglipowa@tenit.com.pl, tel. 033 8671848, lok. 3, w godz. 8:00-14:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 13.
Termin składania ofert upływa dnia 08.12.2003 o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.12.2003 o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 9 (sala narad).
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
-w zakresie sytuacji finansowej:
*mieć dostęp lub dysponować środkami
finansowymi wystarczającym do realizacji
robót,
-w zakresie potencjału kadrowego:
*mieć do dyspozycji odpowiednio
wykwalifikowany personel na stanowiskach
wykonawstwa i dozoru technicznego
-w zakresie potencjału technicznego:
* posiadać lub mieć zapewniony dostęp /przez
dzierżawę, wynajem, leasing lub w inny
sposób/ do w pełni sprawnych jednostek,
sprzętu, pojazdów lub innego wyposażenia
technicznego
-w zakresie doświadczenia zawodowego:
* zrealizował jako główny wykonawca w
okresie ostatnich trzech lat co najmniej
dwa zamówienia o charakterze i złożoności
porównywalnej z zakresem niniejszego
zamówienia.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY na: MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LIPOWEJ

Urząd Gminy Lipowa - 34-324 Lipowa,
tel. 8671848 tel. fax (033) 8671849 informuje,
że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień publicznych Nr 157 z dnia 21.10.2003r.pod pozycją 68029 oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej w dniu 21.10.2003r. na:

MODERNIZACJĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LIPOWEJ

jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta

ZAKŁAD INŻYNIERII WODNO - ŚCIEKOWEJ
Zenon Lepionka i Jerzy Hołubiec
Spółka Jawna
64-800 CHODZIEŻ ul. Rolna 30

Wartość wybranej oferty wynosi 188 907,27 brutto

Słownie: stoosiemdziesiątosiemtysięcydziewięćsetsiedem zł 27/100PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider