Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNO-WYKOŃCZENIOWYCH PRZY BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE, W TYM: -HALI SPORTOWEJ WRAZ Z KORYTARZEM I KOTŁOWNIĄ ORAZ WYKONANIE ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM CAŁEGO OBIEKTU.

Twardorzeczka 21,01,2004r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro.


Urząd Gminy w Lipowej, Gimnazjum w Twardorzeczce 34-324 Lipowa,
woj. śląskie, pow. żywiecki, ogłasza przetarg nieograniczony na:

WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNO-WYKOŃCZENIOWYCH PRZY BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE, W TYM:
-HALI SPORTOWEJ WRAZ Z KORYTARZEM I KOTŁOWNIĄ ORAZ WYKONANIE ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM CAŁEGO OBIEKTU.(PKWiU: 45.21.1)

Miejsce realizacji: TEREN GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE GMINA LIPOWA.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - 15 LIPIEC 2004R. - W TYM ROBOTY WEWNĘTRZNE BEZ MALOWANIA DO 30 MAJA 2004 R.
Wadium - 10 000,00 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50,00 zł) można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - PIOTR TLAŁKA, tel. 033-8671252, w godz. 8,30 - 10,30.
Oferty należy składać w SEKRETARIACIE GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE POKÓJ NR 42.
Termin składania ofert upływa dnia 04.03.2004 o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.03.2004 o godzinie 12:00 w GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE POKÓJ NR 42.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
-SPEŁNIAJĄCY WYMOGI OKREŚLONE W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA: WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNO-WYKOŃCZENIOWYCH PRZY BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE, W TYM: -HALI SPORTOWEJ WRAZ Z KORYTARZEM I KOTŁOWNIĄ ORAZ WYKONANIE ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM CAŁEGO OBIEKTU

Lipowa dnia 10.03.2004r.

Gmina Lipowa - Gimnazjum w Twardorzeczce,
34-324 Lipowa, (033) 8671252, fax 8671252, informuje że w wyniku przetargu ogłoszonego w Biuletynie Zamówień publicznych Nr 10 z dnia 21.01.2004r.pod pozycją 3561oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej w dniu 21.01.2004r. na:

ROBOTY INSTALACYJNO-WYKOŃCZENIOWE PRZY BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE, W TYM:
-HALI SPORTOWEJ WRAZ Z KORYTARZEM I KOTŁOWNIĄ ORAZ WYKONANIE
ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z DOCIEPLENIEM CAŁEGO OBIEKTU.

jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta

Zakładu Remontowo -Budowlanego
Marian Sikora 34-400 NOWY TARG
OS.NIWA 103A

Wartość wybranej oferty wynosi
438 101.68zł. brutto.
Słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy sto jeden złotych 68/100 brutto.
PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider