Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: WYKONANIE WYMIANY ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z PRZERÓBKĄ KOTŁOWNI I WYMIANĄ KOTŁÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPOWEJ.

Lipowa dnia 09.02.2004r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro.

Urząd Gminy Lipowa
SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPOWEJ
34-324 Lipowa,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel/fax (033) 8671379

ogłasza przetarg nieograniczony na:

WYKONANIE WYMIANY ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z PRZERÓBKĄ KOTŁOWNI I WYMIANĄ KOTŁÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPOWEJ. (PKWiU: 45.33.1)

Miejsce realizacji: SZKOŁA PODSTAWOWA W LIPOWEJ - GMINA LIPOWA - POWIAT ŻYWIECKI - WOJ. ŚLĄSKIE.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - 15 SIERPIEŃ 2004 R.
Wadium - 3500 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - JANUSZ CAPUTA, tel. (033) 8671379, w godz. 8:30 do 10:30.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPOWEJ POKÓJ NR 5.
Termin składania ofert upływa dnia 30.03.2004 o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.03.2004 o godzinie 12:00 W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W LIPOWEJ POKÓJ NR 5 /SEKRETARIAT/.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
OKREŚLONE W SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA: WYMIANĘ ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z PRZERÓBKĄ KOTŁOWNI I WYMIANĄ KOTŁÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPOWEJ /PKWiU:

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Gmina Lipowa - Szkoła Podstawowa w Lipowej, 34-324 Lipowa tel.fax 033/8571379 informuje, że w wyniku przetargu ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 19 z dnia 09.02.2004 r. pod pozycją 7012 oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej w dniu 09.02.2004 r. na :
WYMIANĘ ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z PRZERÓBKĄ KOTŁOWNI I WYMIANĄ KOTŁÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W LIPOWEJ /PKWiU: 45.33.l/
jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta
INSTALATORSTWO SANITARNE C.O. GAZ ANDRZEJ MAŁYSIAK
34-322 GILOWICE 191
Wartość wybranej oferty wynosi 128.656,61 brutto.
Słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych-sześćdziesiąt jeden groszy.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider