Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

"KAROSACJA SAMOCHODU POŻARNICZEGO TYPU GBA NA PODWOZIU "STAR 266"

Urząd Gminy, 34-324 Lipowa , tel.(033) 8671848, fax 86718 49, ogłasza przetarg nieograniczony na :
"KAROSACJĘ SAMOCHODU POŻARNICZEGO TYPU GBA NA PODWOZIU "STAR 266"
Termin wykonania zamówienia : do 30 maja 2004 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego pokój nr 3.
Uprawniony do kontaktu z oferentami : Jacek Pytlarz
Termin składania ofert upływa : 15 kwietnia 2004 r. o godz. 900.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w : Urzędzie Gminy w Lipowej pokój nr 13- do dnia 15 kwietnia 2004 r.
do godz. 900.
Koperta powinna być oznaczona:
"KAROSACJA SAMOCHODU POŻARNICZEGO TYPU GBA NA PODWOZIU "STAR 266"
Otwarcie ofert nastąpi dnia : 15 kwietnia 2004 r. o godz. 930.w siedzibie zamawiającego.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy :
1) spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia ,
2) spełniają wymogi określone w art. 22 oraz 24 Ustawy o zamówieniach publicznych .


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA WYKONANIE "KAROSACJI SAMOCHODU POŻARNICZEGO TYPU GBA NA PODWOZIU "STAR 266"

Urząd Gminy, 34-324 Lipowa , tel.(033) 8671848, fax 86718 49, informuje że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej
w dniu 30.04.2004r. na:

"KAROSACJĘ SAMOCHODU POŻARNICZEGO TYPU GBA NA PODWOZIU "STAR 266"

jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta

Przedsiębiorstwa Specjalistycznego
"bocar" Sp. z o.o.
Korwinów ul. Okólna 15
42-265 Wrzosowa

Wartość wybranej oferty wynosi 119 840 zł. brutto.
Słownie: sto dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych 00/100 brutto.
Termin realizacji do 30 maja 2004r.
Gwarancja na okres 3 latPowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider