Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI LIPOWA.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI LIPOWA.

Miejsce realizacji: GMINA LIPOWA, WIEŚ LIPOWA-CENTRUM.

Opis przedmiotu zamówienia:
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami - wodociąg z rur PE
- z rur fi 160 - 250 - 3802,00 mb
- z rur fi 40 - 90 - 1869,00 mb
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Termin realizacji - 15.06.2004 do 15.11.2004r.
Wadium - 30.000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 25.05.2004r.
Uprawniona do kontaktów z oferentami - JAKÓBIEC KRYSTYNA, tel. (033) 8671848, w godz. 8:30 do 14:00, Urząd Gminy Lipowa, pok. nr 3.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT URZĘDU GMINY
W LIPOWEJ POKÓJ NR 13.
Termin składania ofert upływa dnia 01.06.2004r o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.06.2004r o godzinie 12:00
w URZĘDZIE GMINY LIPOWA, SALA NARAD.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- wykonali w okresie ostatnich 3 lat na terenie Polski co najmniej 2 roboty budowlane zbliżone do przedmiotu zamówienia, łączna długość wykonanych sieci wodociągowych powinna wynosić powyżej 5000 mb
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY DOTYCZY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI LIPOWA.

Lipowa dnia 12.07.2004r.

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

informuje, że w wyniku przetargu ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 52 z dnia 08.04.2004r. pod pozycją 17672 na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w dniu 02.04.2004r. na:

BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA TERENIE MIEJSCOWOŚCI LIPOWA.

jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta:

Firmy Usługowej „EKO-KAN-BUD”
Antoni Krutak
Ul. Zielona 141
34-350 Węgierska Górka

Wartość wybranej oferty wynosi 482 301,69 złotych brutto.

Termin realizacji do 15.11.2004r.

Gwarancja 10 lat.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider