URZĄD GMINY W LIPOWEJ

43-324 Lipowa 708

Telefon: (033) 867-13-29
Fax: (033) 867-36-28

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PRZY BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60 000 Euro

Urząd Gminy w Lipowej,
Gimnazjum w Twardorzeczce
34-324 Lipowa,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel. (033) 8671252
fax. (033) 8671252
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PRZY BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE

Miejsce realizacji: GMINA LIPOWA – GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE

Opis przedmiotu zamówienia:
wykonanie posadzki sportowej panelowej o powierzchni 818,73 m2
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Termin realizacji – 20.07.2004 do 10.08.2004r.
Wadium - 4.000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 14.06.2004r.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - TLAŁKA PIOTR, tel. (033) 8671252, w godz. 8:30 do 10:30.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE –
pok. nr 42
Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2004r o godzinie 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2004r o godzinie 10:00
w GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE - POK. NR 42.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat na terenie Polski co najmniej 2 roboty budowlane zbliżone do przedmiotu zamówienia
Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NA: WYKONANIE POSADZKI SPORTOWEJ PANELOWEJ POWIERZCHNI 818,73 m3 PRZY BUDOWIE GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE

Twardorzeczka 15.06.2004r.


Gmina Lipowa - Gimnazjum w Twardorzeczce, 34-324 Lipowa, tel./fax 033 867-12-52, informuje że w wyniku przetargu ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 63 z dnia 22.04.2004r. pod pozycją 20486, oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej w dniu 22.04.2004r. na:
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE PRZY BUDOWIE
GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE
W ZAKRESIE:WYKONANIA POSADZKI SPORTOWEJ PANELOWEJ O POWIERZCHNI 818,73 m3
jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta: PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO "POLIMER" Agnieszka Kocyba 40-432 Katowice ul. Szopienicka
wartośc wybranej oferty wynosi 136 542,90 zł brutto.