Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE - DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO DO SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60 000 Euro

Urząd Gminy w Lipowej,
Gimnazjum w Twardorzeczce
34-324 Lipowa,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel. (033) 8671252
fax. (033) 8671252
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

BUDOWĘ SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE

Miejsce realizacji: SALA GIMNASTYCZNA PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE

Opis przedmiotu zamówienia:
dostawa i montaż wyposażenia sportowego do sali gimnastycznej przy gimnazjum w Twardorzeczce
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Termin realizacji - 11.08.2004 do 20.08.2004r.
Wadium - 3.000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 14.06.2004r.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - TLAŁKA PIOTR, tel. (033)8671252, w godz. 8:30 do 10:30.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE – pok. nr 42
Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2004r o godzinie 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.06.2004r o godzinie 12:00 w GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE - POK. NR 42.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat na terenie Polski co najmniej 2 dostawy wraz z montażem zbliżone do przedmiotu zamówienia
Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA :DOSTAWĘ I MONTAŻ WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO DO SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE

Twardorzeczka 18.06.2004r.


Gmina Lipowa - Gimnazjum w Twardorzeczce, 34-324 Lipowa, tel./fax 033 867-12-52, informuje że w wyniku przetargu ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 63 z dnia 27.04.2004r. pod pozycją 20533, oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej w dniu 22.04.2004r. na:
DOSTAWĘ I MONTAŻ WYPOSAŻENIA SPORTOWEGO DO SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE

jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta firmy:
PPH „COMA” A. Dutka Sp. Jawna z siedzibą 43-318 BIELSKO - BIAŁA Ul. Wilcza 17 zawierająca cenę w wysokości 116 086,78 zł. brutto.

PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider