Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZAPLECZA PRZY BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE

Lipowa dnia 30.04.2004r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości powyżej 60 000 Euro

Urząd Gminy w Lipowej,
Gimnazjum w Twardorzeczce
34-324 Lipowa,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel. (033) 8671252
fax. (033) 8671252
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZAPLECZA PRZY BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE

Miejsce realizacji: GMINA LIPOWA – GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE

Opis przedmiotu zamówienia:
Roboty wykończeniowe zaplecza wraz z wyposażeniem przy budowie sali gimnastycznej Gimnazjum w Twardorzeczce.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Termin realizacji – 75 dni od momentu udzielenia zamówienia.
Wadium - 10.000 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 28.06.2004r.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - TLAŁKA PIOTR, tel. (033) 8671252, w godz. 8:30 do 10:30.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE –
pok. nr 42
Termin składania ofert upływa dnia 28.06.2004r o godzinie 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.06.2004r o godzinie 11:00
w GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE - POK. NR 42.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat na terenie Polski co najmniej 2 roboty budowlane zbliżone do przedmiotu zamówienia
Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZAPLECZA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PRZY BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE.

Twardorzeczka, 28.06.2004r.

Gmina Lipowa – Gimnazjum w Twardorzeczce, 34-324 Lipowa, tel./fax 033 867-12-52, informuje że w wyniku przetargu ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 69 z dnia 07.05.2004r. pod pozycją 22270, oraz na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej w dniu 30.04.2004r. na:

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ZAPLECZA WRAZ Z WYPOSAŻENIEM PRZY BUDOWIE SALI GIMNASTYCZNEJ GIMNAZJUM W TWARDORZECZCE.

Jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta:

Zakład Budownictwa Ogólnego i Handlu”WIM-BUD”Włoch i Marszałek Sp. J.
34-300 Żywiec ul Ks St. Słonki 24

Wartość wybranej oferty wynosi 555 257,25 zł brutto.
Słownie:
pięćsetpiędziesiątpięćtysięcydwieściepiędziesiątsiedemzł 89/100PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider