Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro na: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIAGOWEJ W LIPOWEJ, ZE ZBIORNIKIEM WYRÓWNAWCZYM ORAZ RUROCIĄGIEM TRANZYTOWYM SIENNA - LIPOWA WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI

Lipowa dnia 08.06.2004r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIAGOWEJ W LIPOWEJ, ZE ZBIORNIKIEM WYRÓWNAWCZYM ORAZ RUROCIĄGIEM TRANZYTOWYM SIENNA - LIPOWA WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI
Miejsce realizacji: GMINA LIPOWA,

Termin realizacji – do czasu zakończenia inwestycji lecz nie dłużej niż 2 lata.
Wadium - 300 zł.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 10 zł) można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 23.06.2004r..
Uprawniona do kontaktów z oferentami - JAKÓBIEC KRYSTYNA, tel. (033) 8671848, w godz. 8:30 do 14:00, Urząd Gminy Lipowa, pok. nr 3.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT URZĘDU GMINY
W LIPOWEJ POKÓJ NR 13.
Termin składania ofert upływa dnia 23.06.2004r o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.06.2004r o godzinie 12:00
w URZĘDZIE GMINY LIPOWA, SALA NARAD.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Lipowa, dnia 16-06-2004r
OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

do przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60 000 Euro na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych przy budowie sieci wodociągowej w Lipowej, ze zbiornikiem wyrównawczym oraz rurociągiem tranzytowym Sienna – Lipowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi.
Urząd Gminy Lipowa występujący jako Strona Zamawiająca przedłuża termin składania ofert podany w ogłoszeniu o przetargu opublikowanym na stronie internetowej oraz umieszczonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 08 czerwca 2004r:

Przedłuża się termin składania ofert z dnia 23 czerwca 2004r. na dzień 06 lipca 2004r do godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 06 lipca 2004r o godz. 12:00
Pozostałe zapisy w treści ogłoszenia pozostają bez zmian. z dnia 23 czerwca 2004r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Lipowa dnia 09.07.2004r.


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

informuje, że w wyniku przetargu ogłoszonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w dniu 08.06.2004r. na:

PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIAGOWEJ W LIPOWEJ, ZE ZBIORNIKIEM WYRÓWNAWCZYM ORAZ RUROCIĄGIEM TRANZYTOWYM SIENNA - LIPOWA WRAZ Z URZĄDZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI

jako najkorzystniejsza i wybrana została oferta:

EDWARD MIKA zamieszkały Bielsko – Biała ul. Bukowa 14

Kwota wynagrodzenia wynosi 0,9% brutto od wartości kosztorysowej wykonanych robót netto.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider