Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

MODERNIZACJA KUCHNI Z ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE

Lipowa, dnia 30.06.2004r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 60 000 Euro

Urząd Gminy Lipowa,
34-324 Lipowa 708
woj. Śląskie, pow. żywiecki,
tel. (33) 8671848
fax. (33) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:

MODERNIZACJĘ KUCHNI Z ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE

Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Słotwinie

Termin realizacji: 02 sierpnia 2004r do 27 sierpnia 2004r
Wadium: 500 zł
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najniższa cena.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena : 20 zł) można odebrać w URZĘDZIE GMINY LIPOWA, POKÓJ NR 3 lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 15 lipca 2004r.
Uprawniona do kontaktów z oferentami: KRYSTYNA JAKÓBIEC, tel. (33) 8671848, w godz. 8:30 do 14:00, Urząd Gminy Lipowa, pok. Nr 3.
Oferty należy składać w – SEKRETARIAT URZĘDU GMINY LIPOWA POKÓJ NR 13
Termin składania ofert upływa dnia 15 lipca 2004r o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2004r o godz. 12:00 w Urzędzie Gminy w Lipowej, Sala Narad.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.


Lipowa, dnia 13-07-2004r
OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT


do przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości poniżej 60 000 Euro na modernizację kuchni z zapleczem w Szkole Podstawowej w Słotwinie.
Urząd Gminy Lipowa występujący jako Strona Zamawiająca przedłuża termin składania ofert podany w ogłoszeniu o przetargu opublikowanym na stronie internetowej oraz umieszczonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 30 czerwca 2004r.

Przedłuża się termin składania ofert z dnia 15 lipca 2004r na dzień 19 lipca 2004r do godziny 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 lipca o godzinie 12:00.

Pozostałe zapisy w treści ogłoszenia pozostają bez zmian.OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Lipowa, 17.08.2004

Urząd Gminy Lipowa,
34-324 Lipowa 708
woj. Śląskie, pow. żywiecki,
tel. (33) 8671848
fax. (33) 8671849

informuje, że postępowanie przetargowe nr 5/A/2004 na:

MODERNIZACJĘ KUCHNI Z ZAPLECZEM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁOTWINIE

zostało unieważnione na podstawie art. 98, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Faktyczną przyczyną unieważnienia postępowania jest brak otrzymania dofinansowania zadania ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider