Poszukiwanie przetargu w archiwum:

Wersja do druku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro na:DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ DOSTAWĘ TUSZU I TONERÓW DO DRUKAREK NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ


Lipowa dnia 01.07.2004r.
Urząd Gminy w Lipowej,
34-324 Lipowa 708,
woj. śląskie, pow. żywiecki,
tel (033) 8671848
fax (033) 8671849
e-mail: uglipowa@tenit.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:
DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ DOSTAWĘ TUSZU I TONERÓW DO DRUKAREK NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ
Termin realizacji – do 30 października 2005r..
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Dopuszcza się składanie oferty częściowej.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najniższa cena
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 10 zł) można odebrać w URZĘDZIE GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 3, lub za zaliczeniem pocztowym do dnia 16.07.2004r..
Uprawniona do kontaktów z oferentami - PYTLARZ JACEK, JAKÓBIEC KRYSTYNA tel. (033) 8671848, w godz. 8:30 do 14:00, Urząd Gminy Lipowa, pok. nr 3.
Oferty należy składać w - SEKRETARIAT URZĘDU GMINY W LIPOWEJ POKÓJ NR 13.
Termin składania ofert upływa dnia 16.07.2004r o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.07.2004r o godzinie 12:00 w URZĘDZIE GMINY LIPOWA, SALA NARAD.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ DOSTAWĘ TUSZU I TONERÓW DO DRUKAREK NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

Lipowa dnia 19.07.2004r.

Urząd Gminy, 34-324 Lipowa , tel.(033) 8671848, fax 86718 49, informuje że w wyniku przetargu nieograniczonego ogłoszonego na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej
w dniu 01.07.2004r. na:

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ DOSTAWĘ TUSZU I TONERÓW DO DRUKAREK NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W LIPOWEJ

jako najkorzystniejsza i wybrana do realizacji została oferta firmy:

"INFONET" Projekt
Piotr Fabiański i Wspólnik Spółka Jawna
34-300 ŻYWIEC ul. Kościuszki29

Wartość wybranej oferty wynosi 15 939,08 zł. brutto.
Słownie: sto piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych 08/100 brutto.
Termin realizacji do 30 października 2004r.
Gwarancja na dostarczony sprzęt komputerowy 2 lata.


PowrótOpracowanie graficzne i oprogramowanie WizjaNet Internet Provider